Pracownia Inżynierii Leśnej -Zadania 2015. Pracownia Inżynierii Leśnej -Zadania 2015.

 1. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Węgliniec.
 2. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Oława.
 3. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
 4. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Prószków.
 5. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Rudziniec.
 6. II etap tematu badawczego pt. „Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski".
 7. II etap tematu badawczego pt. „Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa".
 8. Szkolenia dla studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu z zakresu inżynierii leśnej w ramach projektu „Zbuduj kompetencje, rozpocznij karierę"

 

Pracownia ds. ekspertyz drogowych -Zadania 2014. Pracownia ds. ekspertyz drogowych -Zadania 2014.

 1. Ekspertyzy optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictw: Świeradów; Przemków; Tułowice, Turawa.
 2. Operat brakarski na potrzeby budowy Kwatery Południowej.
 3. Koncepcja remontowa dla drogi leśnej w Nadleśnictwie Lubliniec.
 4. Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla RDLP w Katowicach

Pracownia ds. ekspertyz drogowych -Zadania 2013. Pracownia ds. ekspertyz drogowych -Zadania 2013.

Pracownia ds. ekspertyz drogowych realizuje w roku 2013 następujące zadania:

A. Ekspertyzy optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla następujących jednostek:

1. Nadleśnictwo Świerklaniec

2. Nadleśnictwo Bardo Śląskie

3. Nadleśnictwo Henryków

4. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

5. Nadleśnictwo Lubin

6. Nadleśnictwo Świeradów

7. Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice

8. Nadleśnictwo Świętoszów

9. Nadleśnictwo Opole

B. Inne zlecenia:

1. Ocena wykonania zlecenia pt. "Opracowanie koncepcji docelowej sieci dróg w Nadleśnictwie Wolsztyn"

2. Atlas ochrony pożarowej dla Nadleśnictwa Lubliniec - na bazie Ekspertyzy optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Lubliniec.

3. Szkolenia z zakresu remontów dróg w nadleśnictwach

4. Koncepcja rozwoju infrastruktury drogowej dla RDLP Katowice

 

Pracownicy zespołu w bieżącym roku odbyli szkolenia:

1. Wdrożenie z zakresu wykonywania ekspertyz drogowych (prace kameralne oraz terenowe) - 3 osoby

2. Szkolenie z zakresu modernizacji oraz remontów dróg leśnych - 3 osoby

3. Szkolenie z zakresu programowania Python oraz tworzenia modeli w ArcGIS - 2 osoby

 

Prace z zakresu realizacji ekspertyz optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej realizowane są w następującym składzie osobowym:

1. Cichecki Łukasz - starszy asystent taksatora

2. Guziak Jerzy - taksator

3. Łakomy Jacek - starszy asystent taksatora

4. Piotrowiak Marek - starszy taksator

5. Smuk Rafał - taksator

6. Bloch Łukasz - kierownik Pracowni

Oferta na wykonanie optymalizacji sieci dróg leśnych Oferta na wykonanie optymalizacji sieci dróg leśnych

 

Oferta na wykonanie optymalizacji sieci dróg leśnych nadleśnictwa wraz z dokumentacją ekspercką wspomagającą planowanie remontów oraz inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest przedsiębiorstwem państwowym, które od 1956 roku  wykonuje prace inwentaryzacyjne i planistyczno-prognostyczne na rzecz leśnictwa. Wymagania gospodarki leśnej, postęp techniczny w dziedzinie stosowanego do transportu drewna specjalistycznego sprzętu i rosnąca konkurencyjność wolnorynkowej sprzedaży drewna stwarzają potrzebę opracowywania  optymalnej sieci dróg leśnych, łączącej potrzeby ekonomiczne i przyrodnicze nadleśnictwa. BULIGL opracowało nową metodykę inwentaryzacji i od kilku lat  realizuje prace z zakresu optymalizacji sieci dróg leśnych. Opracowania mają charakter indywidualnej analizy stanu dróg i potrzeb inwestycyjnych w zakresie remontów i budowy dróg w nadleśnictwie. Nowatorskie rozwiązanie – na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec – zostało nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EKO-LAS 2010.

Inne opracowania wykonywane przez BULiGL Oddział w Brzegu Inne opracowania wykonywane przez BULiGL Oddział w Brzegu

Operat drogowy - studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa

Plan urządzenia lasu, jako podstawowy dokument regulujący prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie, powinien określać także rozmiar potrzeb z zakresu budownictwa drogowego. Jest to konsekwencją ekonomicznych aspektów funkcjonowania nadleśnictwa, uwzględniających między innymi potrzebę inwestowania w sieć drogową. Analiza możliwych do uzyskania przychodów ze sprzedaży drewna powinna być zestawiona z koniecznymi do poniesienia kosztami w tym kosztami transportu surowca drzewnego oraz optymalizacji sieci drogowej. Analizę taką należy przeprowadzić w ujęciu przestrzennym i czasowym, w oparciu o podstawowe wskaźniki, klasyfikujące i charakteryzujące nadleśnictwo: potok ładunków, gęstość sieci drogowej, stan techniczny dróg.

Plany w zakresie budownictwa drogowego w Lasach Państwowych, w formie założeń techniczno-ekonomicznych sieci dróg leśnych (t.zw. aneksów drogowych) były wykonywane przez BULiGL zgodnie z instrukcją urządzania lasu z 1980 r i stanowiły integralną część planu urządzenia lasu. Po zatwierdzeniu, plan ten stawał się dokumentem określającym sposób realizacji zamierzeń gospodarczych w zakresie budowy i utrzymania dróg leśnych oraz stanowił podstawę sporządzania projektów technicznych oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych. W kolejnych instrukcjach urządzenia lasu zrezygnowano z opracowywania tych planów.

Pomimo, że posiadanie przez nadleśnictwa docelowego planu sieci dróg nie jest obligatoryjne, to jednak racjonalnie zaprojektowana sieć dróg pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści gospodarczych i ekologicznych. Projekt ten powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na gospodarkę leśną, takich jak: lokalne warunki terenowe, równomierne udostępnienie kompleksów leśnych, zabezpieczenie przeciwpożarowe, kierunki transportu drewna i połączenia z drogami publicznymi, procesy technologiczne prac leśnych, rozmiar pozyskania drewna i zapewnienie miejsc składowania, sieć szlaków operacyjnych (zrywkowych), linie podziału powierzchniowego.

Operat drogowy ma charakter ekspercki i jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnej specyfiki nadleśnictwa. W przypadku dużych kompleksów leśnych (np. Bory Dolnośląskie) można rozważać jego opracowanie jednocześnie dla większej liczby jednostek.

Zrealizowanie inwentaryzacji dróg dla nadleśnictwa powinno skutkować pozytywnymi skutkami w zakresie racjonalizacji ponoszonych kosztów na inwestycje drogowe, pomoc w korzystaniu ze środków zewnętrznych, ujawnianiu potencjalnych konfliktów związanych z przebiegiem inwestycji przez obszary chronione jak również wsparcie przy opiniowaniu inwestycji publicznych.

 

Opinia dendrologiczna odnośnie wysokości drzew i ich przyrostu na przykładzie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 + 110 kv Świebodzice – Wrocław
pomiędzy przęsłami 92 i 93

Przedmiotem opracowania jest fragment drzewostanu w pasie o szerokości 20 m znajdujący się pomiędzy przęsłami nr 92-93 projektowanej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 + 110kV Świebodzice-Wrocław na działkach nr 202, 185, 194/1 i 182/23 w obrębie Mirosławice, gminie Sobótka, powiecie wrocławskim. Analizowany drzewostan porasta część działki nr 185 i 182/23 położonych w dolinie rzeki Czarnej Wody. Stanowi on część łęgowego lasu dębowo-wiązowo-jesionowego (Ficario-Ulmetum) silnie zróżnicowanego pod względem wiekowym oraz struktury pionowej. Najwyższe piętro drzewostanu budują tu głównie jesion i dąb z niewielkim udziałem wierzby kruchej i białej. Gatunkami występującymi pojedynczo są: lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy i klony – zwyczajny i jawor. Na niższe piętro składa się przede wszystkim czeremcha zwyczajna ze średnim udziałem olszy szarej i wiązu górskiego. W silnie rozbudowanej warstwie podszytu obecny jest przede wszystkim podrost czeremchy i pozostałych gatunków budujących drzewostan – wiązu górskiego i w mniejszej ilości polnego, olszy szarej, jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego i jaworu. Oprócz nich warstwę tę budują krzewy – trzmielina zwyczajna, dereń świdwa, bez czarny, leszczyna pospolita oraz śliwa tarnina w strefach brzegowych lasu.
W południowo-zachodniej części pasa przez działkę nr 185 przebiega rów melioracyjny o szerokości 4 m. Pomiędzy rowem a równoległym do niego korytem rzeki Czarna Woda, wąski pas gruntu porasta starodrzew dębowy o liniowym układzie oraz kilkunastoletnie zadrzewienia o charakterze naturalnych odnowień. Na lewym brzegu rzeki, na fragmencie działki nr 182/23 drzewostan ma charakter luźnych zadrzewień budowanych głównie przez wierzbę kruchą.
...
Aktualna wysokość drzew w drzewostanie jedynie w kilku przypadkach osiąga lub nieznacznie przekracza 30 m (dąb szypułkowy). Sytuacja ta w prognozowanym okresie zmieni się dopiero za 30 lat, kiedy do tego przedziału wysokości dołączy kolejnych 6 osobników dębu szypułkowego. Za 45 lat wysokość 30 m i więcej będzie dotyczyć 12 dębów i 1 jesiona wyniosłego. W niższym przedziale wysokości (20-30 m) znajduje się obecnie 14 drzew i są to przede wszystkim dęby szypułkowe oraz najstarsze osobniki wierzby białej, kruchej oraz jesionu wyniosłego. W prognozowanym okresie istotna zmiana nastąpi za 15 lat, kiedy liczba drzew w tym zakresie wysokości podwoi się. Po upływie pełnego okresu prognozowania, czyli 45 lat, wysokość od 20 do 30 m osiągnie 58 drzew i będą to głównie jesiony, wierzby - krucha i biała oraz wiąz górski i olsza szara.
...

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
na przykładzie budowy urządzenia do poboru wód podziemnych

Planowane przedsięwzięcie polegało na budowie urządzenia do poboru wód podziemnych na terenie miejscowość Kały, w gminie Murów, w obrębie Szkółki Leśnej „Podkraje”.
Inwestorem przedsięwzięcia było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa, z siedzibą przy ul. Opolskiej 35 w Turawie.

W raporcie dokonano identyfikacji i charakterystyki elementów środowiska, obszarów i obiektów objętych ochroną oraz dóbr kultury występujących w rejonie inwestycji, a następnie przeprowadzono prognozę oraz ocenę potencjalnego wpływu projektowanej inwestycji na zidentyfikowane elementy środowiska, mianowicie:
· klimat akustyczny,
· wody powierzchniowe i podziemne,
· elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące,
· generowanie odpadów,
· powierzchnię ziemi, w tym rzeźbę i gleby,
· krajobraz,
· świat roślinny i zwierzęcy,
· formy ochrony przyrody, w tym obszary NATURA 2000,
· powietrze atmosferyczne,
· środowisko kulturowe,
Ponadto w raporcie przedstawiono niezbędne działania minimalizujące negatywne oddziaływania, które uznano za zbyt uciążliwe dla środowiska, a także ewentualne działania monitoringowe. Działania te określono z dokładnością wynikającą z aktualnego zaawansowania prac projektowych.