Prace terenowe w 2016 roku Prace terenowe w 2016 roku

Drużyny brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej prowadzą w tym roku prace taksacyjne na terenie dziewięciu nadleśnictw w województwach: dolnośląskim, łódzkim i opolskim. 

Pracownia drogowa

   

W roku 2016 zespół pracowni drogowej realizuje następujące prace:

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Koszęcin,

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Kluczbork,

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Olesno,

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Kłobuck,

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Gidle,

- ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla Nadleśnictwa Pieńsk,

- koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Świdnica,

- temat badawczy „Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski" – etap III,

- temat badawczy „Metodyczne podstawy opracowania i wdrożenia planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa" – etap III,

- temat badawczy „Program Operacyjny dla regionu przyrodniczo-funkcjonalnego" – etap II,

- wykłady, prezentacje, szkolenia z zakresu inżynierii leśnej.

 

Nadleśnictwa Głogów i Jawor

Zobacz więcej zdjęć

Drużyna urządzeniowa pod kierownictwem Arkadiusza Ziarko opracowuje plan urządzenia lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Prudnik na lata 2018-2027. Nadleśnictwo to leży na terenie pięciu powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego i prudnickiego. Pod względem zasięgu terytorialnego jest jednym z największych w Polsce. Rozrzut lasów jest stosunkowy duży, a powierzchnia gruntów nadleśnictwa wynosi niewiele ponad 15 tyś. hektarów.

Lasy Nadleśnictwa Prudnik są bardzo różnorodne. Na terenach nizinnych przeważają bory sosnowe urozmaicone lasami siedlisk łęgowych i lasów wilgotnych. Tereny wyżynne porośnięte są często odroślowymi dąbrowami, a Góry Opawskie to jeszcze do niedawna piękne świerczyny, które ostatnio wyniszcza kornik drukarz, oraz urokliwe lasy bukowe.

W zasięgu nadleśnictwa znajdują się dwa duże jeziora: Nyskie i Otmuchowskie i szereg zbiorników retencyjnych.

Nadleśnictwo może pochwalić się też udanymi zalesieniami porolnymi, których w ostatnich latach wykonało ponad 1000 hektarów.

Teren nadleśnictwa pokrywa dobrze opisana i oznakowana sieć szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych), które umożliwiają poznania walorów nadleśnictwa. Szlaki turystyczne są zróżnicowane pod względem trudności i prowadzą do licznych miejsc historycznych, kulturowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody.

Nadleśnictwa Legnica i Świeradów

Zobacz więcej zdjęć

Prace na tym terenie prowadzi drużyna KUS 4, pod kierownictwem Janusz Liszczyka. W Nadleśnictwie Legnica zostały założone powierzchnie kołowe w ilości ponad 2000, zakończone pozytywną kontrolą przez komisję, która odbyła się w dniach 5–7 lipca. Natomiast w Nadleśnictwie Świeradów prowadzone są prace związane z taksacją lasu. Powierzchnia całego nadleśnictwa to 15 770 ha. Jest to nadleśnictwo z licznymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. W czerwcu odbył się objazd terenowy, mający na celu przybliżenie aktualnych i najistotniejszych problemów z zakresu postępowania gospodarczego w wybranej grupie drzewostanów i przyjęcie zaleceń gospodarczych w opracowywanym przez Oddział projekcie planu urządzenia lasu na lata 2018–2027, natomiast na początku sierpnia podczas kolejnego objazdu terenowego omówiono problemy diagnostyczne przy terenowej weryfikacji i identyfikacji siedlisk przyrodniczych. Rozpoznawania siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000 uczyli nas dr Remigiusz Pielech i dr Marek Malicki.

Nadleśnictwa Radomsko i Gidle

Zobacz więcej zdjęć

Prace prowadzi tu drużyna TU5, pod kierownictwem Jarosława Wierzbickiego. W Radomsku zostały zakończone prace terenowe oraz odebrane powierzchnie kołowe. Trwają prace nad aktualizacją ostatniego roku obowiązywania PUL i modernizacja LMN dotycząca stanu posiadania i położenia kompleksów.

W Nadleśnictwie Gidle rozpoczęły się z kolei prace terenowe, odbył się objazd terenowy w celu zapoznania się ze specyfiką i pozyskania mechanicznego drewna i, co się z tym wiąże, odpowiedniego zaplanowania zadań gospodarczych.

26 lipca na terenie leśnictw: Niesulów, Żytno i Sowin miało także miejsce szkolenie dotyczące siedlisk przyrodniczych przeprowadzone przez pracowników działu sozologicznego, w którym udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa i RDLP w Katowicach. Szkolenie poprowadzili Anna i Dariusz Rosińscy z Pracowni Sozologicznej BULiGL Brzeg, a wzięli w nim udział: Jarosław Wierzbicki – kierownik drużyny urządzeniowej oraz taksatorzy: Waldemar Wierzbicki, Tomasz Błaszczyk, Andrzej Bożek, Maciej Ordyk, a także Danuta Pająk – specjalista służby leśnej ds. urządzania lasu RDLP w Katowicach, Andrzej Krzypkowski - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle i Dariusz Perliński - inżynier nadzoru oraz leśniczowie i podleśniczowie nadleśnictwa.

Czym zajmuje się BULiGL? Czym zajmuje się BULiGL?

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>