Konferencja naukowo-techniczna „Leśne siedliska zmienione i zniekształcone” Konferencja naukowo-techniczna „Leśne siedliska zmienione i zniekształcone”

W dniach 12-13 listopada 2014 r. w Nagórzycach odbyła się konferencja naukowo-techniczna zorganizowana wspólnie przez Lasy Państwowe i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej p.t. „Leśne siedliska zmienione i zniekształcone".  

Dobór tematów podyktowały najistotniejsze problemy, z którymi stykają się w praktyce leśnicy. Bardzo dobrze uczestnicy odebrali przedstawione na  konferencji tematy, a dyskusja i wymiana doświadczeń przyczyniła się do wskazania wstępnych rozwiązań praktycznych. Prezentacje wygłoszone na konferencji zamieszczamy poniżej.

Temat Autor Plik
SESJA I. SIEDLISKOWA prowadzenie sesji Bożydar Neroj, BULiGL  
Biologia gleb w lasach na gruntach porolnych, popastwiskowych oraz połąkowych prof. dr hab. Kazimierz Januszek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie PDF
Ocena stanu siedliska w lasach na zrekultywowanych gruntach przemysłowych, kopalnianych. dr hab. Marcin Pietrzykowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie PDF
Problemy określania stanu siedliska w lasach na terenach odwodnionych

prof. dr hab. Cezary Kabała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

mgr inż. Marian Marzec – BULiGL oddz. w Brzegu
PDF
Właściwości gleb oraz stan siedliska w lasach drugiego pokolenia na gruntach porolnych.

dr inż. Marek Ksepko – BULiGL oddz. w Białymstoku,

mgr inż. Przemysław Bielecki – RDLP w Białymstoku
PDF
Siedliskowy Indeks Glebowy w diagnozie siedlisk górskich. dr inż. Jarosław Lasota – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie PDF
SESJA II. URZĄDZENIOWO-HODOWLANA prowadzenie sesji Jacek Przypaśniak, DGLP  
Sposoby zagospodarowania drzewostanów z udziałem dębów na wybranych siedliskach (bory mieszane i lasy mieszane). prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk – SGGW PDF
Rola gatunków pomocniczych w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym. dr inż. Wojciech Gil – IBL PDF
Znaczenie brzozy i topól w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym. dr inż. Jan Łukaszewicz – IBL PDF
Przyszłość świerka w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym na terenie północno-zachodniej Polski.

dr hab. Paweł Rutkowski  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

dr inż. Jacek Zientarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PDF
SESJA III. INWENTARYZACJA, OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE SIEDLISK LEŚNYCH prowadzenie sesji Roman Zielony, SGGW/BULiGL  
Diagnoza wybranych siedlisk przyrodniczych w lasach (grądy, żyzne buczyny, łęgi). prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz – Polska Akademia Nauk PDF
Ochrona i planowanie urządzeniowo-hodowlane na leśnych siedliskach przyrodniczych w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej.

dr hab. Władysław Danielewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

mgr inż. Zbigniew Cykowiak  – BULiGL oddz. w Poznaniu
PDF
Problemy inwentaryzacji typologicznej, fitosocjologicznej oraz siedlisk przyrodniczych w ramach prac urządzeniowych. dr inż. Roman Zielony – SGGW, BULiGL Zarząd PDF