Historia Historia

Historia urządzania lasu
W Polsce za prekursora planowania urządzeniowego uchodzi wielki kanclerz koronny Jan Zamoyski (1542–1605), który w swoich dobrach wprowadził instrukcje gospodarcze nakazujące m.in. odnowienia po zrębach zupełnych. W 1786 r. rozpoczęto w Polsce pierwsze prace urządzeniowe w lasach królewskich na terenach obecnej Puszczy Kozienickiej. 200-letnia rocznicę tych prac obchodzono na Konferencji naukowej BULiGL w Wildze w 1987 r. W czasach nam bliższych, dużą rolę w kształtowaniu państwowego urządzania lasu odegrały działania związane z urządzaniem lasów państwowych podejmowane w okresie międzywojennym. Działania te – kontynuowane po II wojnie światowej – doprowadziły do utworzenia w 1956 r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, którego nazwę w 1973 r. zmieniono na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej po odłączeniu z Biura pracowni ds. projektowania inwestycji w lasach.
Początki państwowego urządzania lasu w Polsce międzywojennej, następnie tworzenie służb urządzeniowych i ich funkcjonowanie do 1956 r. realizowano w ramach administracji Lasów Państwowych. Po roku 1956 trzonem urządzania lasu jest nasze przedsiębiorstwo.


Omówienie poszczególnych rewizji urządzania lasu

 

Historia pomiarów geodezyjnych
Historia pomiarów geodezyjnych na gruntach leśnych sięga czasów sprzed II wojny światowej.
W tym okresie zespoły składające się z geodetów i leśników na terenie poszczególnych Dyrekcji Lasów Państwowych wykonywały pomiary uzupełniające oraz nowe pomiary, stosując stabilizację znakami trwałymi (kamienie lub słupy betonowe). Kierownicy tych zespołów, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, posiadali uprawnienia mierniczych przysięgłych. więcej >>

 

Historia przedsiębiorstwa
W okresie powojennym organizacja urządzania lasu rozpoczęła się od utworzenia zaraz po wojnie w 17 dyrekcjach lasów państwowych – sekcji urządzania lasu. Z sekcji tych – zarządzeniami nr 413-227 Ministra Leśnictwa z dnia 23 listopada 1955 r. – utworzone zostało 15 biur urządzania i pomiaru lasu położonych w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Szczecinku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Siedlcach oraz Brzegu. Od 1 października 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. W wyniku zmian zadań legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pomimo, że biura te pozostawały nadal w administracji Lasów Państwowych, był to ważny krok w kierunku usamodzielnienia się służby urządzania lasu oraz utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. 30 września 1996 r. funkcję organu założycielskiego i tym samym sprawowanie nadzoru nad BULiGL przejął Minister Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Środowiska.

Historia oddziału Historia oddziału

Historia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim

Organizację leśnictwa na ziemiach zachodnich rozpoczęto zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tj. w maju 1945 r.

W Gorzowie Wielkopolskim powstała Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego, której jedną z jednostek organizacyjnych było Biuro Zagospodarowania Lasu z oddziałami: hodowli lasu, stanu posiadania  i urządzania lasu. Oddział Urządzania Lasu powstał 15 sierpnia 1945 r. i mieścił się kolejno przy ul. Mickiewicza 31, Dąbrowskiego 17,  Mieszka I 33,     a od 1951 r. do chwili obecnej przy ulicy Żwirki i Wigury 4 (budynek wybudowany w 1928 r. jako dwurodzinny dom mieszkalny).

Służba urządzania lasu rekrutowała się z leśników przenoszonych służbowo z centralnych województw oraz repatriantów z terenów wschodnich.

Prace terenowe organizowano bez znajomości terenu, przy braku map leśnych. W większości wypadków mapy, operaty i inne materiały zostały zniszczone przez Niemców. Trudno było poruszać się po lesie, szczególnie w pasie granicznym wzdłuż Odry i wybrzeża Bałtyku. Drogi były zniszczone, poprzerywane lejami po bombach, często można było natrafić na niewypały.

W latach 1946 – 1947 opracowano przybliżoną tabelę klas wieku dla lasów Okręgu Lubuskiego o pow. 521 tys. ha (68 nadleśnictw).

W latach 1947 – 1953 Oddział w Gorzowie Wlkp. przeprowadził prace prowizorycznego urządzenia lasu, które miały na celu uporządkowanie stanu posiadania nadleśnictw, jak i gospodarowania ich drzewostanami.

Z dniem 1 stycznia 1956 r.,  Zarządzeniem Ministra Leśnictwa,  utworzono Biuro Urządzania Lasu i Pomiaru Lasu w Gorzowie Wielkopolskim, z zasięgiem działania na terenie Szczecińskiego Okręgu Lasów Państwowych, a 1 października 1956r. Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Warszawie z 15 Oddziałami, wśród których był Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1956 – 1967 Oddział wykonywał prace definitywnego urządzenia lasu na terenie Okręgowego zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie i Żarach (obecnie Zielona Góra).

Do chwili obecnej, podobnie jak całe Przedsiębiorstwo, wykonano 4 cykle 10- cio letnich planów urządzenia lasu.   W roku 2010 został zakończony 4 cykl (IV rewizja planu u.l.).

Zatrudnienie w Oddziale wahało się od 40 do 80 osób. W optymalnym okresie w skład załogi wchodziło 4 – 5 brygad urządzeniowych, 2 – 3 brygady geodezyjne oraz 1 – 2 brygady glebowo – siedliskowe.

Od początku istnienia Oddziału  jako odrębnej jednostki urządzeniowej, tj. od 1956 r., przekształconego 1 stycznia 1973 r. w Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, kierowali Oddziałem następujący dyrektorzy:

o    Stanisław Kwiatek  – 1956 – 1966

o    Roman Bończyk      – 1967 – 1981

o    Henryk Kujawa       – 1982 – 1990

o    Edward Szumilas    – 1991 – 2002

o    Piotr Majchrzak       – 2002 – 2010

W naszym Oddziale prowadzona jest kronika od początku istnienia firmy.