Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

Plany urządzenia lasu w lasach górskich Plany urządzenia lasu w lasach górskich

Oddział BULiGL w Krakowie jest jednym z niewielu oddziałów Biura, gdzie większość zasięgu działania przypada na tereny górskie i podgórskie. Gospodarka leśna w górach posiada własną specyfikę. Sporządzając plan urządzenia gospodarstwa leśnego dla nadleśnictwa górskiego należy uwzględnić dodatkowe czynniki, jak ukształtowanie i rzeźba terenu, ekspozycja, wysokość n.p.m., niewystępujące na terenach nizinnych. Większość lasów górskich zalicza się do lasów ochronnych, co powoduje, że w planowaniu w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby hodowlane lasu. Względy gospodarcze i ekonomiczne są w dalszej koleności. Dominującą formą pozyskania rębnego są rębnie częściowe oraz stopniowe. W związku z tym odnowienia w górach są głównie podokapowe, w istotnej części pochodzenia naturalnego. Oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga to od wykonawcy planów sporej wyobraźni i dobrych kontaktów z leśnikami – gospodarzami lasu.