Opracowania siedliskowo-gleboznawcze Opracowania siedliskowo-gleboznawcze

 
Opracowania siedliskowo-gleboznawcze są tworzone na podstawie znowelizowanej Instrukcji urządzania lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. część 2 – Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. 
Nowelizacja instrukcji dotyczyła m.in.:
- wprowadzenia jednolitego klucza do diagnozowania typów siedliskowych lasu (SIG – siedliskowy indeks glebowy) obiektywizującego diagnozy na podstawie cech fizycznych i chemicznych gleb
- wprowadzenia zaktualizowanego, zgodnego z klasyfikacją międzynarodową podziału na frakcje, grupy i podgrupy granulometryczne gatunków gleb
- wprowadzenia zasad wyróżniania i kartowania leśnych zbiorowisk roślinnych. Przedmiotem prac siedliskowych na obszarach lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia są warunki siedliskowe wyrażone w formie typu siedliskowego lasu (TSL), a w ramach TSL w formie zbiorowiska roślinnego lub siedliska przyrodniczego. Wynikiem prac siedliskowo gleboznawczych jest sporządzona dokumentacja na potrzeby hodowli lasu oraz planowania urządzeniowego zawierająca propozycje potencjalnych składów drzewostanów pożądanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem celów gospodarczych, wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak również wymagań ochrony przyrody. Skartowane gleby i siedliska leśne służą m.in. do wyznaczania granic wyłączeń, projektowania gospodarczych typów drzewostanów i propozycji sposobów zagospodarowania dla każdego wydzielenia. W celu prawidłowego rozpoznania warunków siedliskowych w każdym nadleśnictwie wykonywane są prace glebowo-siedliskowe. Przyjmuje się, że aktualność opracowań glebowo-siedliskowych wynosi ok. 50 lat, z tym że bardzo często zmiany w środowisku przyrodniczym następują na tyle szybko, ze konieczne jest skrócenie tego okresu między kolejnymi badaniami siedliskowymi. Prace glebowo-siedliskowe sporządza się na ogół przed rozpoczęciem prac urządzeniowych w danym nadleśnictwie. Prace te, wykonywane przez specjalistyczne pracownie siedliskowe, polegają na:
  • Założeniu odpowiedniej liczby powierzchni typologicznych, na których wykonywane są odkrywki glebowe lub wiercenia a także wykonywane zdjęcia fitosocjologiczne.
  • Wykonaniu analiz chemicznych próbek pobranych z odkrywek glebowych.
  • Kartowaniu typów i podtypów gleb oraz siedlisk leśnych. Kartowanie obejmuje szczegółowe wkreślenie na mapy gospodarcze granic zasięgu utworów glebowych i typów siedliskowych lasu.
  • Sporządzenie elaboratu glebowo-siedliskowego opisującego warunki przyrodnicze nadleśnictwa oraz charakterystykę wyróżnionych typów gleb i siedlisk leśnych. Elaborat zawiera również propozycje dotyczące ustalenia najbardziej odpowiednich składów gatunkowych drzewostanów dla wyróżnionych jednostek siedliskowych.
Operaty glebowo-siedliskowe są materiałem źródłowym do tworzenia planu urządzenia lasu.

Opracowania siedliskowo-gleboznawcze Opracowania siedliskowo-gleboznawcze

Pracownia istnieje od 1973 r.   Działamy głównie na terenie nadleśnictw RDLP w Krakowie, i Katowicach, ale pracowaliśmy także w lasach  RDLP w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie.

W pracowni zatrudnieni są inżynierowie leśnicy z kilkunastoletnim stażem w diagnozowaniu i kartowaniu siedlisk leśnych oraz wykonywaniu różnych opracowań przyrodniczych.

Szeroki i bardzo zróżnicowany teren prac pozwolił stworzyć w pracowni zespół doświadczonych specjalistów.

Podstawowy zakres prac to opracowania z zakresu siedliskoznawstwa leśnego w tym opracowanie mapy siedliskowej jako składowej planu urządzania lasu dla nadleśnictw.

Zatrudnienie w Pracowni w poprzednich latach zmieniało się i wynosiło przeciętnie 8 do 15 osób. W roku 2006 z Pracowni wydzielono laboratorium chemiczne, które stało się  samodzielną jednostką działającą pod nazwą Laboratorium Gleboznawcze.

 

Wykonujemy szeroki wachlarz opracowań przyrodniczych dla leśnictwa. Są to opracowania  badawcze, inwentaryzacyjne bądź planistyczne z zakresu:

- typologii leśnej i siedliskoznawstwa (operaty siedliskowe),

- gleboznawstwa (kartowanie i badanie gleb),

- fitosocjologii (kartowanie i mapy zbiorowisk roślinnych),

- ochrony przyrody (plany ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych),

- opracowania dla obszarów Natura 2000,

- szkółkarstwa leśnego (analizy gleby i materiału roślinnego, określanie zaopatrzenia w składniki pokarmowe, aktualizacja zaleceń nawozowych, mapy gleb dla szkółek),

-rekultywacji i nawożenia (ekspertyzy),

-monitoringu stanu lasu.

 

W terenie zbieramy szeroki wachlarz informacji o środowisku przyrodniczym dotyczący między innymi: gleby, runa i drzewostanu.

Zebrane informacje gromadzone są w postaci relacyjnych baz danych i pddawane specjalistycznym analizom.

Pobrany w terenie materiał glebowy poddawany jest dokładnej analizie w naszym Laboratorium Gleboznawczym. Jesteśmy dobrze wyposażeni w  nowoczesny sprzęt komputerowy. 

Wyniki opracowań dostarczamy w formie cyfrowej lub anlogowej. Jesteśmy otwarci na każde życzenie klienta. Dane, po przetworzeniu i analizie cyfrowej mogą zostać przedstawione na mapach. Wraz z wynikami pracy odbiorca  otrzymuje również szczegółowy opis (elaborat) zawierający pełną charakterystykę przyrodniczą obiektu.

BULiGL Oddz w Krakowie oferuje klientom zarówno mapy numeryczne (zgodne ze SLMN), jak i kompletne Systemy Informacji Przestrzennej.

Pracujemy z wykorzystaniem platformy ArcGis i ArcView, oraz  własnego oprogramowania specjalistycznego.

 

Współpracujemy między innymi z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie i Katowicach.

 

Prace wykonujemy dla różnych zleceniodawców. Głównie    to:

            -Lasy Państwowe,

-Instytut Badawczy Leśnictwa,

-Urzędy Wojewódzkie,

Odbiorcami naszych prac są także:

-Parki  Narodowe i Krajobrazowe,

-Zakłady szkółkarskie,

-osoby prywatne.

 

Polecamy swoje usługi, oczekujemy także propozycji współpracy w zakresie ochrony środowiska.