Komunikaty Komunikaty

Narady Techniczno-Gospodarcze w Nadleśnictwach Sobibór oraz Złoczew.

Przełom roku był dla Oddziału czasem podsumowań ważnych projektów realizowanych w latach 2015-2016. W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Sobibór, zaś 5 stycznia 2017 roku takie spotkanie miało miejsce również w Nadleśnictwie Złoczew. Położone na terenie RDLP w Lublinie Nadleśnictwo Sobibór jest obszarem odznaczającym się niezwykle bogatymi walorami przyrodniczymi. Znajdują się tutaj między innymi unikatowe mozaiki ekosystemów wodno-błotnych będące jedną z największych w Polsce ostoi żółwia błotnego. Teren Nadleśnictwa Sobibór stanowi również niezwykle istotny obszar dla ochrony ptaków, wśród których należy wymienić zwłaszcza stanowiska lęgowe puszczyka mszarnego. Lasy tej części Lubelszczyzny są także narażone na liczne zagrożenia związane między innymi z patogenicznymi grzybami czy szkodliwymi gatunkami owadów. Przygotowany przez BULiGL Oddział w Lublinie projekt PUL stara się godzić potrzeby ochrony ekosystemów tego terenu z zadaniami wynikającymi z wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Znajdujące się w zasięgu RDLP w Łodzi Nadleśnictwo Złoczew stanowiło przedmiot prac lubelskich urządzeniowców po raz pierwszy w historii Oddziału. Pomimo znacznego oddalenia przygotowany projekt PUL jest owocem dobrej współpracy pomiędzy wykonawcami, gospodarzami terenu, a także Oddziałem BULiGL w Warszawie, w porozumieniu z którym powstawał niniejszy Plan.

 

Postery obrazujące walory przyrodnicze Nadleśnictwa Sobibór  Referuje Ryszard Siek - BULiGL  Referuje Konstanty Kasperuk - BULiGL. Foto: Adam Maciocha