Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

Plany urządzenia lasu wykonywane przez Oddział Plany urządzenia lasu wykonywane przez Oddział

Oddział BULiGL w Olsztynie w swojej podstawowej działalności zajmuje się wykonywaniem planów urządzenia lasu dla nadleśnictw RDLP w Olsztynie. Nasz Oddział wykonał 31 obowiązujących aktualnie PUL w RDLP. W ramach wszystkich planów przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko, wszystkie plany zostały zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska.

W chwili obecnej trwają prace nad projektami PUL w sześciu nadleśnictwach. Dla  trzech z nich (Lidzbark, Orneta, Wichrowo) wykonano prace terenowe, trwają prace kameralne. Dla trzech kolejnych (Bartoszyce, Dobrocin, Srokowo) wykonano prace przygotowawcze, rozpoczynają się prace terenowe. PUL dla Nadleśnictwa Zaporowo wykonuje BULiGL Oddział w Gdyni.

 

Aktualnie wykonywane PUL dla Nadleśnictw:

1. Obiekty wg stanu na 1 stycznia 2019 roku:

            Nadleśnictwo Lidzbark

            Nadleśnictwo Orneta

            Nadleśnictwo Wichrowo

2. Obiekty wg stanu na 1 stycznia 2020 roku:

            Nadleśnictwo Bartoszyce

            Nadleśnictwo Dobrocin

            Nadleśnictwo Srokowo

            

PUL dla Nadleśnictw wykonane w ostatnich latach:

W 2018 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw:Górowo Iławeckie, Nidzica, Wipsowo (wg stanu na 1 stycznia 2018 roku).

W 2017 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Iława, Młynary, Mrągowo, Stare Jabłonki (wg stanu na 1 stycznia 2017 roku).

W 2016 roku Oddział przekazał Zleceniodawcy, w terminie i zgodnie z warunkami umowy, projekty PUL dla Nadleśnictw: Jedwabno, Jagiełek (wg stanu na 1 stycznia 2016 roku).

 

Oddział BULiGL w Olsztynie wykonuje także plany urządzenia lasu dla innych podmiotów zarządzających lasami Skarbu Państwa, a także uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów prywatnych.

Do najciekawszych projektów tego typu realizowanych w ostatnich latach należą PUL dla SB PAN w Popielnie oraz RZI w Olsztynie oraz UPUL dla Lasu Miejskiego w Olsztynie poszerzony o kompleksowe badania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.