Ekspertyzy drogowe i mała retencja Ekspertyzy drogowe i mała retencja

Postęp techniczny i rozwój technologii prac w gospodarce leśnej sprawiają, że rosną wymagania, którym muszą sprostać drogi leśne. Konieczna jest ich modernizacja, a ta wiąże się z dużymi kosztami. Racjonalne ukierunkowanie wydatków umożliwia projekt docelowej sieci drogowej.

Celem tego opracowania są:

 • racjonalizacja zagęszczenia sieci dróg leśnych, dostosowana do warunków nadleśnictwa,
 • równomierne udostępnienie kompleksów leśnych z jednoczesnym rozpoznaniem potencjalnych konfliktów,
 • stworzenie warunków umożliwiających stosowanie nowoczesnych procesów technologicznych
  w pracach związanych hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu,
 • właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu,
 • inwentaryzacja istniejących elementów drogowych,
 • racjonalne skomunikowanie dróg leśnych z siecią dróg publicznych oraz dróg strategicznych sąsiednich nadleśnictw,
 • obniżenie wydatków związanych z budową i utrzymaniem sieci drogowej nadleśnictwa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki informatycznej do opracowywania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa oraz stworzeniu standardu leśnej mapy numerycznej, do prac związanych
z projektowaniem docelowej sieci drogowej wykorzystuje się zaawansowane narzędzia do różnego rodzaju analiz przestrzenno-czasowych.

Efektem końcowym jest opracowanie składające się z części opisowej i tabelarycznej oraz załączonych do nich materiałów kartograficznych i numerycznych zgodnych z wymaganiami „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa".

W latach 2011-2013 Oddział w Olsztynie wykonał opracowania dla nadleśnictw: Ostrołęka, Parciaki, Przasnysz, Wielbark i Myszyniec.

W roku 2015 sporządzono projekt docelowej sieci drogowej dla Nadleśnictwa Zaporowo, który został wykonany zgodnie z „Instrukcją wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3.08.2015 r.

W latach 2017-2018 wykonano aktualizacje docelowej sieci drogowej dla nadleśnictw: Myszyniec, Ostrołęka i Parciaki, uwzględniając wymagania zawarte w „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa".

Kadra Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Olsztynie udziela również fachowego wsparcia podczas planowania inwestycji związanych z budową obiektów i urządzeń małej retencji. Opinia dotycząca polepszenia zdolności gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas jest pomocna w:

 • weryfikacji uwarunkowań środowiskowych oraz projektowanie obiektów małej retencji,
 • uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji na realizację przedsięwzięcia,
 • budowy lub rozbudowy,
 • oddaniu do użytkowania,
 • monitoringu stanu technicznego urządzeń i obiektów.