Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

 

Geodezja w Oddziale w Warszawie

                  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie posiada jedną pracownię geodezyjną.

W skład pracowni wchodzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni geodeci posiadający uprawnienia  do samodzielnego wykonywania prac.

Wykonawcy wyposażeni są w nowoczesny sprzęt pomiarowy ( dalmierze, odbiornik GPS ) oraz  w

zinformatyzowaną technologię opracowywania map.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych dla Lasów Państwowych

m.in. w latach 1960-1970 – jako jedyny Oddział BULiGL wykonywaliśmy prace związane z  wymianą lasów na terenie całego kraju.

 

Pracownia geodezyjna wykonuje następujące usługi geodezyjne :

- prace geodezyjne związane ze sporządzaniem planu urządzenia lasu Nadleśnictw oraz planu ochrony

lasu Parków Narodowych

- sporządzanie map ewidencyjnych w systemie numerycznym dla gruntów Nadleśnictw oraz Parków

Narodowych

- podziały działek ewidencyjnych

- rozgraniczanie nieruchomości

- pomiary sytuacyjno – wysokościowe

- wznowienia granic nieruchomości

- sporządzanie map do celów projektowych , tyczenie inwestycji oraz inwentaryzacja powykonawcza

- prace z zakresu scaleń i wymiany gruntów

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych i sporządzanie map do

celów prawnych

- zakładanie ewidencji gruntów i budynków

 

Wykonujemy usługi głównie dla Lasów Państwowych oraz także  dla Agencji Nieruchomości

Rolnych Skarbu Państwa , Starostw , Wojskowych Zarządów Infrastruktury , Agencji Rządowych.