IV rewizja urządzania lasu (2003-2011)
Prace urządzeniowe prowadzone są na podstawie Instrukcji urządzania lasu wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r. W skład Instrukcji wchodzą 3 części: Część 1 – Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, część 2 – Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych oraz część 3 – Zarządzenia i wytyczne dotyczące urządzania lasu.
Inwentaryzacja zasobów drzewnych wykonywana jest metodą matematyczno-statystyczną (statystyczną metodą reprezentacyjną) za pomocą kołowych powierzchni próbnych (zamiast wcześniej stosowanych relaskopowych powierzchni próbnych). W odróżnieniu od dwóch poprzednich rewizji urządzania lasu, metodą matematyczno-
-statystyczną objęto także drzewostany II klasy wieku.
Grupowanie drzewostanów na potrzeby określania zasobów drzewnych przeprowadza się na podstawie baz danych zawartych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (w podsystemie LAS). Inwentaryzację tę przeprowadza się w trzech etapach obejmujących:
1) szacowanie – podczas taksacji – zasobności na 1 ha, łącznie dla drzewostanu według gatunków drzew;
2) przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów drzewnych statystyczną metodą reprezentacyjną, z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz losowego rozdziału prób pomiarowych (kołowych powierzchni próbnych);
3) wyrównanie miąższości oszacowanej w drzewostanach (z zastosowaniem równań regresji) do miąższości ustalonej w wyniku pomiaru miąższości – statystyczna metodą reprezentacji – w warstwach gatunkowo-wiekowych.