📄 V rewizja urządzania lasu (zapoczątkowana w 2011 r.)


Prace urządzeniowe prowadzone są na podstawie Instrukcji urządzania lasu wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. W skład Instrukcji wchodzą 3 części: Część 1 – Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, część 2 – Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych oraz część 3 – Instrukcja techniczna sporządzania i wydruku map leśnych. Konieczność nowelizacji Instrukcji urządzania lasu wynikała z potrzeby doprecyzowania wymogów prowadzenia gospodarowania zawartych w planie urządzenia lasu zgodnego z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, potrzeby wykorzystania nowych rozwiązań informatycznych oraz ze zmian przepisów prawa obowiązującego przy sporządzaniu planu urządzenia lasu dotyczących konieczności konsultacji ze społeczeństwem, kompleksowego ujmowania wszystkich form ochrony przyrody w lasach jak też uwzględnienia kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów. W znowelizowanej Instrukcji urządzania lasu ujęto również potrzebę sprecyzowania ekonomicznych warunków trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach rezygnacji z jej intensywnego prowadzenia w związku z nakazami i zakazami wynikającymi z przepisów o ochronie przyrody.

Inwentaryzacja zasobów drzewnych wykonywana jest metodą matematyczno-statystyczną (statystyczną metodą reprezentacyjną) za pomocą kołowych powierzchni próbnych. W stosunku do IV rewizji wprowadzono korektę lokalizacji tych powierzchni w drzewostanach KO i KDO (nie obejmują gniazd i gniazd odnowionych) oraz rejestrację na co dziesiątej powierzchni próbnej drewna martwego.

Nowością Instrukcji urządzania lasu jest zestandaryzowanie wizualizacji kartograficznej map leśnych zdefiniowanych w części 1 i 2 tej instrukcji i rozbudowanie wskazówek definiujących sposób redagowania tych map w specjalnej części 3. Poszerzono również katalog obiektów umieszczanych na poszczególnych mapach tematycznych.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj