O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie specjalistycznych opracowań związanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym: 

·          planów urządzenia lasu dla jednostek lasów państwowych,

·          uproszczonych planów urządzenia lasu,

·          planów ochrony rezerwatów

·          planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

·          programów ochrony przyrody,

·          operatów siedliskowych,

·          operatów geodezyjnych,

·          opracowań fitosocjologicznych,

·          inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu,

·          inwentaryzacji przyrodniczych,

·         strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów i przedsięwzięć,

·          ekspertyz dendrologicznych (określanie wieku drzew stojących)

·          i innych związanych z leśnictwem i ochroną przyrody.

 

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską, dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska. Działamy od 1956 r. łącząc doświadczenia wynikające z wieloletniej praktyki i najnowsze technologie wspomagające pracę w terenie i biurze.

Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki. Podejmujemy się prac wymagających szerokiej wiedzy i wizjonerstwa np: inwentaryzacja przyrodnicza trasy Kolei Dużych Prędkości (Wrocław-Łódź-Poznań), prace siedliskowe i definitywne urządzanie Białowieskiego Parku Narodowego czy prognoza oddziaływania na środowisko programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich (…)” – projektu dla 55 nadleśnictw położonych w Sudetach i Karpatach.

Nasze opracowania opierają się na ortofotomapach o dużej rozdzielczości i systemach informacji przestrzennej (GIS).

Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia

Lokalizacja w terenie - GPS

Pomiary odległości i wysokości – dalmierz laserowy z wysokościomierzem

Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji