📄 Wspomnienie o mgr. inż. Oskarze Kauiczu (1910-1983)


23 sierpnia 1983 r. zmarł mgr inż. Oskar Kauicz, pierwszy, długoletni dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, utalentowany organizator służby urządzania lasu na Dolnym Śląsku. Oskar Kauicz urodził się w Wilnie 17 maja 1910 r. Po ukończeniu gimnazjum w 1928 r. wstąpił na Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył w 1933 r. Służbę wojskową odbył w latach 1933-34 w Zambrowie i Modlinie uzyskując stopień kaprala podchorążego.

Z urządzaniem lasu związał się jeszcze w czasie studiów, kiedy to jako syn wielodzietnych rodziców -zmuszony był w okresie wakacji dorabiać na swoje utrzymanie „pomiarami" lasów prywatnych. W 1934 r. z trudem zdobył zatrudnienie jako „dniówkowy" w Oddziale Urządzania Lasu Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, gdzie do 1936 r. był pracownikiem sezonowym, a następnie mianowanym praktykantem leśnym. Od 1938 r.  -mianowanym adiunktem w urządzaniu lasu. Od 1939 r. pełnił obowiązki kierownika drużyny urządzeniowej. W latach 1940-14 pracował kolejno jako mierniczy, robotnik leśny, magazynier tartaku, a od 1944 r., tzn. od wyzwolenia Wilna przez Armię Radziecką, jako kierownik techniczny tartaku „Neris", a następnie inspektor. Po powrocie do kraju w lutym 1945 r. zgłosił się niezwłocznie do dyspozycji Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie 13 marca tegoż roku otrzymał dekret do grupy operacyjnej tworzącej Dyrekcję Wrocławską LP z czasową siedzibą w Opolu. Po zakończeniu czynności organizacyjnych Okręgu Wrocławskiego LP mianowany został kierownikiem Oddziału (później Działu) Urządzania Lasu, który z czasem został ulokowany w Brzegu, wchłaniając sekcje zielonogórską i opolską, z obecnym w przybliżeniu -zasięgiem działania.

W organizowaniu Działu Urządzania Lasu okazał się wysokiej klasy fachowcem, troskliwym i zapobiegliwym gospodarzem. W okresie Jego kierowania, Dział został trwale podbudowany odpowiednim zapleczem mieszkalnym i biurowym, co miało i ma nadal decydujący wpływ na stabilizację załogi. Załoga, początkowo w większości posiadająca więcej zapału i pragnienia wiedzy niż wykształcenia, szybko opanowała z Jego pomocą niezbędne wiadomości o lesie, dzięki czemu Oddział mógł przystąpić w 1956 r. do pierwszego w dziejach polskiego leśnictwa definitywnego urządzania lasów opartego na jednolitych zasadach, należycie przygotowanych i zakończyć je w przewidzianym terminie, tj. w latach 1966/67.

Działem Urządzania Lasu kierował -wg pisemnej oceny dyrektora Opolskiego Okręgu LP z 12 XII 1955 r. „z szybką i stanowczą decyzją" do końca 1955 r. 1 stycznia 1956 r. został pierwszym dyrektorem nowo powołanego w 1955 r. Oddziału Biura Urządzania Lasu i Pomiaru Lasu w Brzegu. Powołanie BULiPL poprzedzone zostało długotrwałymi i wyczerpującymi przygotowaniami organizacyjnymi, łącznie z wydaniem nowej „Instrukcji urządzania lasu". We wszystkich tych pracach intensywny udział brał mgr inż. O. Kauicz, jako współtwórca i współorganizator wyodrębnionej służby urządzania lasu i geodezji w nowo powołane samodzielne przedsiębiorstwo.

Oddziałem w Brzegu kierował nieprzerwanie do 1972 r. W służbie jak i w życiu prywatnym odznaczał się skromnością, wysoką etyką i kulturą osobistą, poczuciem odpowiedzialności i życzliwością dla ludzi. Był wymagający i konsekwentny w realizacji swoich zamysłów w stosunku do współpracowników, ale przede wszystkim do siebie. Posiadał umiejętność • organizowania kolektywów pracowniczych w przedsiębraniu nowatorskich metod wykonawczych związanych z opracowaniem planów urządzania lasu.

Okazał się także utalentowanym pedagogiem i lubianym przez słuchaczy wychowawcą młodych adeptów leśnictwa w Technikum Leśnym w Tułowicach, gdzie w latach 1960-70 wykładał urządzanie lasu. Należał do grona patriotów swego zawodu -wpajał współpracownikom i słuchaczom zasady szacunku dla zawodu i wykonywanej pracy, usiłował utrzymać wysoką rangę leśnika -urządzeniowca.

Poza pracą zawodową brał czynny udział w pracy społecznej i politycznej na terenie Biura i miasta. Był aktywnym członkiem PTL-u i SITLiD-u. Od początku działalności tych organizacji w okresie powojennym uczestniczył w pracach wielu komisji problemowych jako współautor lub konsultant aktów normatywnych i instrukcji wykonawczych.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społeczno-politycznej otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia PRL oraz odznaki: Tysiąclecia Państwa Polskiego, „Zasłużony dla leśnictwa i przemysłu drzewnego", „Zasłużony dla województwa opolskiego" i inne wyróżnienia honorowe organizacji naukowo-technicznych.

Choroba serca zmusiła Go do przejścia w 1972 r. na rentę inwalidzką, jednak kontaktu z Biurem nie zerwał -odwiedzał nas najczęściej spośród pozostałych emerytów, interesował się nadal wszystkim co dotyczyło Biura, Jego Biura. Pozostawił po sobie trwały pomnik w postaci doskonale zorganizowanego Oddziału, wnosząc ogromny wkład w rozwój urządzania lasu oraz leśnictwa dolnośląskiego. Pozostanie w pamięci współpracowników jako wybitny leśnik i wychowawca młodych kadr.
Cześć Jego pamięci! Józef Zalwert

📄 Dofinansowanie dwumiesięcznika Zielona Planeta


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziała w Brzegu dofinansował dwumiesięcznik "Zielona Planeta" wydawany przez Okręg Dolnośląski Polski Klub Ekologiczny od 1995 roku.

📄 Acta Botanica Silesiaca 2012


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu sfinansowało publikację Acta Botanica Silesiaca nr 8/2012, wydaną przez Katedrę Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


http://www.zbiosr.uni.wroc.pl/content/acta-botanica-silesiaca

📄 Zabawa choinkowa 2013


W dniu 25 stycznia 2013 roku odbyła się coroczna zabawa choinkowa, organizowana przez BULiGL Oddział w Brzegu. Do udziału zaproszone zostały dzieci pracowników przedsiębiorstwa, wychowankowie domu dziecka w Skorogoszczy oraz opiekunowie. Liczne konkursy i zabawy z nagrodami uatrakcyjniły czas oczekiwania na specjanego gościa. Kulminacyjnym punktem było pojawienie się św. Mikołaja, który przybył do nas z Laponii, by rozdać naszym pociechom paczki pełne słodyczy

📄 Szkolenie urządzeniowe w BULiGL Oddział w Brzegu


W dniach 11–14 grudnia 2012 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników BULiGL Oddziału w Brzegu, zaproszonych gości –przedstawicieli Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym oraz pracowników Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach. Przewodnim tematem szkolenia było: „Planowanie urządzeniowe -podstawy dobrego planowania urządzeniowego”. Sesję szkoleniową – 11 grudnia -rozpoczął dr Jan Ceitel (UP Poznań) z referatami na temat: „Odnawianie i pielęgnowanie ważniejszych gatunków drzew leśnych” oraz „Przebudowa drzewostanów”. Drugiego dnia słuchacze „odświeżali” wiedzę z zakresu metod urządzania lasu w cyklu „Urządzanie wczoraj i dziś a jutro?”. Wykłady wygłosili: dr hab. Roman Jaszczak (UP Poznań) na temat: „Regulacja a uwarunkowania prawne”, „Wybrane historyczne metody urządzania lasu”, „Ład przestrzenny lasu” i „Teoretyczny opis lasu” oraz prof. dr hab. Ryszard Poznański (UR Kraków): „Analiza zmian zasobów drzewnych w minionym 30-leciu, wraz z określeniem urządzeniowych przyczyn je powodujących”, „Zasady wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych w gospodarstwie zrębowym i przerębowo-zrębowym z rębnią częściową” i „Zasady regulacji rozwoju lasów różnowiekowych (ochronnych, specjalnych i przerębowych”. Trzeci i czwarty dzień poświęcone były ochronie lasu i ochronie przyrody. Referaty wygłosili pracownicy Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu na tematy: „Instrukcja Ochrony Lasu a prace urządzeniowe w nadleśnictwie”, „Szkodniki starszych drzewostanów sosnowych”, „Choroby drzewostanów sosnowych”, „Szkodniki upraw i młodników sosnowych” oraz „Choroby młodników i upraw sosnowych”. Wykładem dr Zygmunta Kąckiego (UW) „Siedliska przyrodnicze, a ochrona przyrody w planie urządzenia lasu” rozpoczęto część poświęconą ochronie przyrody, a szczególnie obszarom Natura 2000 w planie urządzenia lasu i ograniczeniom z tego tytułu. Ostatniego –czwartego dnia – dr Marcin Kadej i dr Adrian Smolis (UW) wygłosili referat „Entomofauna - gatunki naturowe, chronione i rzadkie – rozpoznawanie, biologia, siedliska gatunku i ochrona”, a pan mgr Marek Stajszczyk (BULiGL Oddział Brzeg) „Ornitofauna -gatunki naturowe, chronione i rzadkie –rozpoznawanie, biologia, siedliska gatunku i ochrona”.

Szkolenie odbyło się na terenie Zamku Piastowskiego w Brzegu –za udostępnienie, którego serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Pawłowi Kozerskiemu.
Dziękujemy również prelegentom za przygotowanie i przeprowadzenie sesji referatowej.

Darz Bór 

📄 Wspomnienie o Aleksandrze Leśniczaku


W dniu 24 lutego 2012 roku zmarł w wieku 79 lat Aleksander Leśniczak, leśnik, urządzeniowiec, wieloletni pracownik Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 lutego w Walidrogach koło Opola.

Aleksander Leśniczak urodził się 25 lutego 1933 r. w Roztokach, przedwojennym województwie stanisławowskim (obecnie w granicach Ukrainy). Po zakończeniu II wojny światowej był repatriowany do Baszkowa w powiecie krotoszyńskim.

15 maja 1952 r. rozpoczyna pracę w Sekcji Urządzania Lasu przy Zielonogórskim Okręgu Lasów Państwowych. Pracując w tym samym zakładzie pracy przez 46 lat był świadkiem jego przekształceń, przeniesienia Sekcji Urządzania Lasu z trzech Okręgowych Dyrekcji Lasów Państwowych (Zielonogórskiej, Wrocławskiej i Opolskiej) do Brzegu, następnie połączenia ich najpierw w Dział Urządzania Lasu, później przemianowany na Biuro Urządzania i Pomiaru Lasu, Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa i wreszcie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

W trakcie swojej pracy dbał o ciągłe dokształcanie się uzyskując w 1968 roku tytuł inżyniera leśnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu i tytuł magistra leśnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie 1980 r.

Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej, począwszy od Pracownika sezonowego, Referendarza, Technika, Starszego Asystenta taksatora, Taksatora, Starszego Taksatora, Taksatora specjalisty, Zastępcy kierownika brygady i Kierownika brygady urządzeniowej zawsze był wzorem pracowitości, a swoją wiedzą z zakresu urządzania lasu chętnie dzielił się z młodszymi pracownikami. W swoim życiu zawodowym otaksował tysięce hektarów lasów, kierował opracowaniem kilkunastu planów urządzenia lasów dolnośląskich i opolskich nadleśnictw, opracowywał plany ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych. Posiadając dar pisania wielokrotnie publikował fachowe artykuły w prasie przyrodniczej i leśnej.

Mówiąc o dobrym stanie polskich lasów, pamiętajmy, że Świętej Pamięci Aleksander Leśniczak ma w tym swój udział poprzez właściwe planowanie urządzeniowe. W okresie swojej pracy współpracował z wszystkimi Dyrektorami Brzeskiego Biura Urządzania Lasu, począwszy od pierwszego legendarnego Dyrektora Oskara Kauicza.

Na zasłużoną emeryturę przeszedł 28 lutego 1998 roku. Nie zerwał jednak kontaktu z koleżankami i kolegami. W następnych latach szkolił młodych pracowników (jeszcze w latach 2007-2008), opracował monografię lasów Opolszczyzny, brał udział w pracach nad historią RDLP we Wrocławiu, pracował nad kroniką Oddziału BULiGL w Brzegu. Był aktywnym członkiem LOP, SITLiPD, PTL, PZŁ, PTTK. Za swoje zaangażowanie był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla ochrony środowiska, leśnictwa, turystyki czy regionu Opolszczyzny.

Świętej Pamięci Aleksander Leśniczak był człowiekiem o wyjątkowej kulturze osobistej, wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu zawodowym i tych wyjątkowości można by było jeszcze wiele mnożyć. W czasach w których często możemy usłyszeć o braku autorytetów w naszym otoczeniu, dziękujemy losowi za to, że mieliśmy szansę poznać i współpracować z Panem Aleksandrem.

Cześć Jego Pamięci.

Janusz Bańkowski

📄 Zabawa choinkowa 2012


W dniu 3 lutego 2012 roku odbyła się coroczna zabawa choinkowa, organizowana przez BULiGL Oddział w Brzegu, dla dzieci wraz z opiekunami. Tradycyjnie uczestnikami zabawy byli również wychowankowie domu dziecka ze Skorogoszczy. W zabawie uczestniczyły małe dzieci i te większe też;). Liczne konkursy z nagrodami uatrakcyjniły przebieg imprezy. Wielką niespodzianką dla wszystkich było pojawienie się św. Mikołaja, który wszystkim grzecznym dzieciom wręczył słodkie prezenty...

📄 Spotkanie przewodniczących kół PTL Oddział we Wrocławiu


W dniu 27 września 2011 r. w pięknej Sali Myśliwskiej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu www.zamek.brzeg.pl odbyło się spotkanie przewodniczących kół Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział we Wrocławiu.

Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące oraz wysłuchano referatu Janusza Bańkowskiego (koło PTL przy BULiGL O/Brzeg) na temat procedur związanych z strategicznymi ocenami oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko. Po zakończeniu spotkania Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Pan Paweł Kozerski oprowadził uczestników spotkania po zamku, opowiadając jego historię.

📄 Medale PTTK dla BULiGL Oddział w Brzegu


Z okazji sześćdziesięciolecia PTTK na Opolszczyźnie Rada Prezesów Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Opolskiego przyznała medale za okazaną pomoc i współpracę dla:

  • Janusza Bańkowskiego -Dyrektora BULiGL Oddział w Brzegu
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w dniu 3.czerwca 2011 roku w Centrum Szkoleniowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.

📄 Narada techniczno-gospodarcza w Nadleśnictwie Świdnica


21 kwietnia odbyła się narada techniczno-gospodarcza dla planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Świdnica. W trakcie spotkania przedstawiono podsumowanie gospodarki leśnej prowadzonej przez nadleśnictwo w minionym okresie i zaprezentowano założenia planu urządzenia lasu na lata 2011-2020.

Poniżej materiał filmowy zrealizowany przez telewizję Teletop Sudety,
udostępniony przez portal swidnicafakty.pl.

📄 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EKO-LAS 2010


Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa - operat drogowy

Plan urządzenia lasu jako podstawowy dokument regulujący prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie, powinien określać także rozmiar potrzeb z zakresu budownictwa drogowego. Jest to konsekwencją ekonomicznych aspektów funkcjonowania nadleśnictwa, uwzględniających między innymi potrzebę inwestowania w sieć drogową. Analiza możliwych do uzyskania przychodów ze sprzedaży drewna powinna być zestawiona z koniecznymi do poniesienia kosztami w tym kosztami transportu surowca drzewnego oraz optymalizacji sieci drogowej. Analizę taką należy przeprowadzić w ujęciu przestrzennym i czasowym, w oparciu o podstawowe wskaźniki klasyfikujące i charakteryzujące nadleśnictwo: potok ładunków, gęstość sieci drogowej, stan techniczny dróg.

Zastosowanie nowoczesnych metod komputerowych do opracowywania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa oraz stworzenie standardu leśnej mapy numerycznej, sprzyja wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi do różnego rodzaju analiz przestrzenno-czasowych. Jednym z takich zastosowań może być opracowanie symulacyjnego modelu inwentaryzacji i projektu sieci dróg, polegającego na gromadzeniu, przetwarzaniu i wielokierunkowej prezentacji danych, pochodzących z rewizji urządzeniowych.

Studium ma charakter ekspercki. Istnieją duże możliwości w dostosowaniu opracowania do potrzeb zamawiającego. W przypadku dużych kompleksów leśnych (np. Bory Dolnośląskie) należy rozważyć jego opracowanie jednocześnie dla większej liczby jednostek. Zrealizowanie inwentaryzacji dróg dla nadleśnictwa powinno skutkować pozytywnymi skutkami w zakresie racjonalizacji ponoszonych kosztów na inwestycje drogowe, pomocy w korzystaniu ze środków zewnętrznych, ujawnianiu potencjalnych konfliktów związanych z przebiegiem inwestycji przez obszary chronione jak również wsparciu przy opiniowaniu inwestycji publicznych.

Przykład realizacji - operat drogowy dla Nadleśnictwa Bolesławiec

Metodyka opracowania operatu drogowego dla Nadleśnictwa Bolesławiec obejmowała trzy etapy: prace przygotowawcze polegające na zebraniu informacji z nadleśnictwa na temat użytkowanych dróg leśnych, opracowaniu koncepcji obszarów transportowych, obliczeniu potoku ładunków oraz zaproponowaniu dróg do inwentaryzacji terenowej. Prace inwentaryzacyjne w terenie obejmujące opisanie wybranych dróg leśnych oraz publicznych, zakończone konkretnymi zaleceniami dla poszczególnych odcinków dróg. Dla każdego odcinka drogi ustalano szereg atrybutów, począwszy od szerokości jezdni, torowiska robót ziemnych, skrajni przez rodzaj nawierzchni jej stan do opisu łącznika z drogą publiczną i infrastruktury związanej z drogą (rowy, przepusty). Efektem tego etapu była baza opisowa do istniejącej w SLMN warstwy linie.shp. Prace kameralne obejmujące uporządkowanie informacji dotyczących dróg, wykonanie map docelowej sieci dróg oraz wskazanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dla nadleśnictwa.

Efektem końcowym prac był operat drogowy z załączonymi materiałami kartograficznymi oraz numerycznymi. Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie prac w Nadleśnictwie Bolesławiec opracowano założenia do programu komputerowego, który następnie został wykonany na zlecenie BULiGL Oddział w Brzegu i obecnie jest wykorzystywany w pięciu nadleśnictwach, dla których w bieżącym roku wykonywane są operaty drogowe.

Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa nagrodzone zostało w 2010 roku Złotym Medalem  Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 9 września 2010 r. w Mostkach k. Świebodzina, w pierwszym dniu Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS 2010.

📄 Wizyta pracowników BULiGL Oddział w Brzegu w Czechach


W dniach 24-25 maja 2011 r. Odbyło się spotkanie robocze pracowników Biura Urzdzani Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu oraz członków Czeskiego Towarzystwa Leśnego w oddziale UHŰL w Hradcu Králové. Spotkanie odbyło się w Karkonoszach, a głównym zadaniem było omówienie aktualnych tematów związanych z leśnictwem w obu krajach.

W trakcie wizyty odbyły się dwie wycieczki terenowe. Pierwszego dnia po spotkaniu w uczestnicy udali się do Jelenki, a następnie wspięli się na Śnieżkę. Wieczorem odbyło się przyjazne nieformalne spotkanie. Drugiego dnia po dyskusji spotkanie zostało formalnie zamknięte.

Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie dalszego utrzymywania przyjaznych kontaktów i ich kontynuacji.

📄 Wspomnienie pośmiertne Edwarda Jędryszczaka


W dniu 15 października 2009 roku, w wieku 60 lat, zmarł Edward Jędryszczak, wyjątkowy człowiek, leśnik, urządzeniowiec, wieloletni dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, represjonowany działacz Solidarności w okresie stanu wojennego, człowiek skromny, szanowany w środowisku lokalnym i posiadający autorytet wśród polskich leśników. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 października na cmentarzu komunalnym w Brzegu. Wzięli w nich udział leśnicy z całego kraju - pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Lasów Państwowych oraz przedstawiciele lokalnych środowisk.

Edward Jędryszczak urodził się 5 grudnia 1948 roku w Iwanowicach w powiecie kłobuckim. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, naukę kontynuował w Państwowej Leśnej Szkole Technicznej w Tułowicach, gdzie w 1968 roku uzyskał dyplom technika technologa w specjalności leśnictwo. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Tam też skrystalizowały się jego zainteresowania zawodowe, pracę magisterską pisał w Katedrze Urządzania lasu pod kierunkiem profesora Rutkowskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 1973 i 17 września tegoż roku podjął pracę zawodową w BULiGL Oddział w Brzegu, firmie, z którą związał się na całe życie. Przepracował tutaj 36 lat, przechodząc kolejno szczeble swojej kariery zawodowej od starszego asystenta taksatora, przez taksatora, starszego taksatora, kierownika wydziału produkcyjnego, starszego inspektora kontroli, by w roku 1990 objąć stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału, a w 1998 roku stanowisko dyrektora Oddziału, które pełnił do września 2009 roku. W trakcie pracy zawodowej dał się poznać jako doskonały specjalista z zakresu urządzania lasu, a jego pracowitość i odpowiedzialność były cenione przez przełożonych, współpracowników i jednostki Lasów Państwowych. Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi i branżowymi, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Kordelasem Leśnika Polskiego. Jego wiedza i doświadczenie wykorzystywane były przy tworzeniu licznych norm, zasad i instrukcji związanych z leśnictwem. Do samego końca brał udział w pracach nad nowelizowaną instrukcją urządzania lasu.

Osobną chwalebną kartą w życiu Edwarda Jędryszczaka była działalność opozycyjna w okresie stanu wojennego. Był przewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w BULiGL Oddział w Brzegu. Organy bezpieczeństwa PRL-u prowadziły przeciw niemu liczne postępowania w latach 1983 do 1987. Był aresztowany od marca do czerwca 1984 roku oraz w maju 1986 roku. Przez cały ten okres poddany był inwigilacji i presji organów bezpieczeństwa. Pozostał wierny sobie i przyjaciołom, a do ludzi, którzy wyrządzili mu krzywdę nigdy nie żywił nienawiści, a co najwyżej współczucie. W okresie transformacji ustrojowej mógł podążyć drogą kariery politycznej, ale nie zrobił tego wybierając społeczność lokalną w Brzegu i pracę na rzecz lasów Polskich. Odwaga, poczucie pełnionej misji i skromność to cechy jakie u Edwarda zapamiętali współpracujący z nim ludzie.

Edward Jędryszczak w swoim życiu również pełnił wiele funkcji społecznych, działając przez wiele lat w LOP, pełniąc funkcje prezesa Oddziału w Brzegu czy też ostatnio działając w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Biegu na Orientację Leśników. Sport przez całe życie był bardzo ważny dla Edwarda. Czynnie go uprawiał i miał wiele na tym polu sukcesów. Był mistrzem Polski leśników w biegach na orientację w swojej kategorii wiekowej w roku 2007 i 2008.

Tym bardziej trudno uwierzyć, że rok temu na początku września, Edward rozpoczął swoją ostatnią walkę, walkę ze śmiertelną chorobą. Lekarze od początku określali rokowania jako beznadziejne. Jednak wiara i przeogromna wola życia pozwalały Edwardowi stawiać czoło przeciwnościom i znosić cierpienia z godnością. W zmarłym straciliśmy oddanego i zasłużonego leśnika, szlachetnego i odważnego człowieka, który może być wzorcem do naśladowania.

Pracownicy
Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj