📄 Sowa z Rogowa dla naszego Oddziału


Nasz produkt "Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Dla Nadleśnictwa" zdobył
Sowę z Rogowa - nagrodę przyznawaną na Międzynarodowych Targach Leśnych
w Rogowie koło Łodzi.

Statuetkę oraz specjalny certyfikat w imieniu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu odebrał 6 września 2017 r. Radosław Sroga, Kierownik Pracowni Inżynierii Leśnej. 

Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Nadleśnictwa stanowi kompletny opis aktualnego stanu walorów turystycznych, analizę możliwości ukierunkowania ruchu turystycznego, wskazanie potencjalnie najkorzystniejszych inwestycji, a także źródeł finansowania i możliwości współpracy z innymi podmiotami.

Jest odpowiedzią na konieczność spełniania przez lasy funkcji społecznych nie zakłócając jednocześnie gospodarki leśnej, z uwzględnieniem prawnych form ochrony przyrody.

Wykonane analizy wskazują zarówno globalne dla Nadleśnictwa, jak i szczegółowe sposoby ukierunkowania ruchu turystycznego i pozwalają na konsekwentne, jednak nie gwałtowne wygaszanie turystyki w miejscach newralgicznych z punktu widzenia ochrony lasu oraz gospodarki leśnej.

Każdy z etapów opracowania Koncepcji przebiega na drodze wielostronnych konsultacji ze Zleceniodawcą – Nadleśnictwem, a także samorządami, RDOŚ, władzami parków krajobrazowych, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami turystycznymi i lokalnymi działaczami społecznymi. Opracowanie pozwala na wskazanie wspólnych interesów różnych stron oraz wypracowanie realistycznych, spójnych i konsekwentnych działań i inwestycji.

Nadleśnictwo otrzymuje w rezultacie cały pakiet produktów, na który składają się:

- Koncepcja zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa;
- Mapa stref atrakcyjności turystycznej Nadleśnictwa;
- Mapa stref zagospodarowania rekreacyjnego Nadleśnictwa;
- Propozycja powstania unikalnego produktu turystycznego.

📄 Złoty Medal na targach w Poznaniu


Nasz produkt "Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Dla Nadleśnictwa" zdobył
Sowę z Rogowa - nagrodę przyznawaną na Międzynarodowych Targach Leśnych
w Rogowie koło Łodzi.

Statuetkę oraz specjalny certyfikat w imieniu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu odebrał 6 września 2017 r. Radosław Sroga, Kierownik Pracowni Inżynierii Leśnej. 

Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Nadleśnictwa stanowi kompletny opis aktualnego stanu walorów turystycznych, analizę możliwości ukierunkowania ruchu turystycznego, wskazanie potencjalnie najkorzystniejszych inwestycji, a także źródeł finansowania i możliwości współpracy z innymi podmiotami.

Jest odpowiedzią na konieczność spełniania przez lasy funkcji społecznych nie zakłócając jednocześnie gospodarki leśnej, z uwzględnieniem prawnych form ochrony przyrody.

Wykonane analizy wskazują zarówno globalne dla Nadleśnictwa, jak i szczegółowe sposoby ukierunkowania ruchu turystycznego i pozwalają na konsekwentne, jednak nie gwałtowne wygaszanie turystyki w miejscach newralgicznych z punktu widzenia ochrony lasu oraz gospodarki leśnej.

Każdy z etapów opracowania Koncepcji przebiega na drodze wielostronnych konsultacji ze Zleceniodawcą – Nadleśnictwem, a także samorządami, RDOŚ, władzami parków krajobrazowych, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami turystycznymi i lokalnymi działaczami społecznymi. Opracowanie pozwala na wskazanie wspólnych interesów różnych stron oraz wypracowanie realistycznych, spójnych i konsekwentnych działań i inwestycji.

Nadleśnictwo otrzymuje w rezultacie cały pakiet produktów, na który składają się:

- Koncepcja zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa;
- Mapa stref atrakcyjności turystycznej Nadleśnictwa;
- Mapa stref zagospodarowania rekreacyjnego Nadleśnictwa;
- Propozycja powstania unikalnego produktu turystycznego.

📄 Złoty Medal MTP EKO-LAS 2012 dla BULiGL Oddział w Brzegu


📄 Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego


📄 Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego - nowy produkt BULiGL Brzeg


Obecnie obowiązujące przepisy prawa stawiają plan urządzenia lasu (PUL) w szeregu dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko.
Prognoza spełnia wymogi formalne stawiane przez właściwą ustawę, ale jej forma jest dostosowana przede wszystkim do potrzeb organów opiniujących, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na etapie realizacji zadań gospodarczych zapisanych w PUL wykonawca jest zobligowany do przestrzegania zapisów prognozy, jednak w praktyce jest to w znacznym stopniu utrudnione. Zamieszczoną w prognozie ocenę i zalecenia ochronne cechuje duży stopień ogólności. Problem ochrony przyrody rozważany jest w odniesieniu do obszaru całego nadleśnictwa, a uszczegółowienia dotyczą tylko konkretnych obszarów chronionych. W takiej sytuacji zarówno treść prognozy, jak i jej układ stanowi duży problem w realizacji PUL przez bezpośredniego wykonawcę w terenie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, którzy realizują w terenie założenia gospodarki leśnej w oparciu o PUL; oraz naprzeciw powszechnemu obowiązkowi dbałości
i ochrony zasobów przyrodniczych naszego kraju Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu prezentuje narzędzie, jakim jest Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego (VOPL).
 
Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego (VOPL) jest naturalnym rozwinięciem prognozy oddziaływania na środowisko, które pozwala na sprawne wdrożenie jej zapisów na gruntach Lasów Państwowych przez bezpośredniego wykonawcę PUL, jakim jest leśniczy. Stworzone dla praktyków przez praktyków staje się nieodzownym elementem pracy w podstawowej jednostce organizacyjnej każdego nadleśnictwa.

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego (VOPL) przygotowywane jest dla wszystkich leśnictw w nadleśnictwie i składa się z części opisowej i kartograficznej. Część opisowa ma charakter broszury skierowanej do leśniczego i w treści ogranicza się do opisu zasobów przyrodniczych w obrębie leśnictwa.


Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego po raz pierwszy zaprezentowane zostało na Międzynarodowych Targach Leśnych w Rogowie (7-9 wrzesnia 2011). Nowy produkt oddziału w Brzegu cieszył się ogromnym zainteresowaniem licznie odwiedzajacych stoisko BULiGL pracowników Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska oraz publiczności.

📄 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EKO-LAS 2010


Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa - operat drogowy

Plan urządzenia lasu jako podstawowy dokument regulujący prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie, powinien określać także rozmiar potrzeb z zakresu budownictwa drogowego. Jest to konsekwencją ekonomicznych aspektów funkcjonowania nadleśnictwa, uwzględniających między innymi potrzebę inwestowania w sieć drogową. Analiza możliwych do uzyskania przychodów ze sprzedaży drewna powinna być zestawiona z koniecznymi do poniesienia kosztami w tym kosztami transportu surowca drzewnego oraz optymalizacji sieci drogowej. Analizę taką należy przeprowadzić w ujęciu przestrzennym i czasowym, w oparciu o podstawowe wskaźniki klasyfikujące i charakteryzujące nadleśnictwo: potok ładunków, gęstość sieci drogowej, stan techniczny dróg.

Zastosowanie nowoczesnych metod komputerowych do opracowywania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa oraz stworzenie standardu leśnej mapy numerycznej, sprzyja wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi do różnego rodzaju analiz przestrzenno-czasowych. Jednym z takich zastosowań może być opracowanie symulacyjnego modelu inwentaryzacji i projektu sieci dróg, polegającego na gromadzeniu, przetwarzaniu i wielokierunkowej prezentacji danych, pochodzących z rewizji urządzeniowych.

Studium ma charakter ekspercki. Istnieją duże możliwości w dostosowaniu opracowania do potrzeb zamawiającego. W przypadku dużych kompleksów leśnych (np. Bory Dolnośląskie) należy rozważyć jego opracowanie jednocześnie dla większej liczby jednostek. Zrealizowanie inwentaryzacji dróg dla nadleśnictwa powinno skutkować pozytywnymi skutkami w zakresie racjonalizacji ponoszonych kosztów na inwestycje drogowe, pomocy w korzystaniu ze środków zewnętrznych, ujawnianiu potencjalnych konfliktów związanych z przebiegiem inwestycji przez obszary chronione jak również wsparciu przy opiniowaniu inwestycji publicznych.

Przykład realizacji - operat drogowy dla Nadleśnictwa Bolesławiec

Metodyka opracowania operatu drogowego dla Nadleśnictwa Bolesławiec obejmowała trzy etapy: prace przygotowawcze polegające na zebraniu informacji z nadleśnictwa na temat użytkowanych dróg leśnych, opracowaniu koncepcji obszarów transportowych, obliczeniu potoku ładunków oraz zaproponowaniu dróg do inwentaryzacji terenowej. Prace inwentaryzacyjne w terenie obejmujące opisanie wybranych dróg leśnych oraz publicznych, zakończone konkretnymi zaleceniami dla poszczególnych odcinków dróg. Dla każdego odcinka drogi ustalano szereg atrybutów, począwszy od szerokości jezdni, torowiska robót ziemnych, skrajni przez rodzaj nawierzchni jej stan do opisu łącznika z drogą publiczną i infrastruktury związanej z drogą (rowy, przepusty). Efektem tego etapu była baza opisowa do istniejącej w SLMN warstwy linie.shp. Prace kameralne obejmujące uporządkowanie informacji dotyczących dróg, wykonanie map docelowej sieci dróg oraz wskazanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dla nadleśnictwa.

Efektem końcowym prac był operat drogowy z załączonymi materiałami kartograficznymi oraz numerycznymi. Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie prac w Nadleśnictwie Bolesławiec opracowano założenia do programu komputerowego, który następnie został wykonany na zlecenie BULiGL Oddział w Brzegu i obecnie jest wykorzystywany w pięciu nadleśnictwach, dla których w bieżącym roku wykonywane są operaty drogowe.

Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa nagrodzone zostało w 2010 roku Złotym Medalem  Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 9 września 2010 r. w Mostkach k. Świebodzina, w pierwszym dniu Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS 2010.

📄 Inne ważniejsze osiągnięcia BULiGL Oddział w Brzegu


Zatwierdzony standard leśnej mapy numerycznej, który został włączony do Instrukcji Urządzania Lasu, stanowi podstawę jej opracowania, ale nie zamyka drogi do dalszego doskonalenia zarówno procesu jej tworzenia, jak również praktycznego jej wykorzystywania.

Mapa numeryczna to nie tylko system automatycznego tworzenia map, ale w pełnym tego słowa znaczeniu system informacji przestrzennej (GIS). Najważniejszą jego funkcją jest analiza danych, nie tylko tych zebranych przy taksacji lasu czy znajdujących się w Systemie Informacji Lasów Państwowych (SILP), ale informacji każdego rodzaju , które przypisane są za pomocą adresu leśnego do konkretnego drzewostanu czy powierzchni niezalesionej.

Efekty naszej pracy często potykają się z zainteresowaniem zleceniodawców i co roku prezentowane są na Targach Leśnych.

Jednym z przykładów wykorzystania mapy numerycznej, który uzyskał ważna nagrodę - Sowę z Rogowa 2003 - jest opracowana przez nasz Oddział aplikacja do prezentacji Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Złoczew.

Oprócz bieżących prac geodezyjno-urządzeniowo-gleboznawczych, Oddział wykonywał prace związane z aktualizacją powierzchni leśnej i zasobów drzewnych, ewidencją szkód przemysłowych i monitoringiem środowiska leśnego, wielkoobszarową inwentaryzacją zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu, inwentaryzacją szkód w lasach wyrządzanych przez zwierzynę, opracowaniem programów dla lasów niepaństwowych i wieloma innymi. Do najważniejszych z nich należą:

  • Sporządzenie Planu ochrony ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. W ramach prac założono 630 stałych powierzchni kontrolnych na gruntach leśnych. Na powierzchniach tych dokonano szczegółowych pomiarów elementów taksacyjnych dotyczących wszystkich warstw roślinnych, jak również dokonano szczegółowej oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego.
     
  • Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Wrocławia. Jest to szczegółowe opracowanie regionalne w zakresie zalesień. Przedstawiona tam koncepcja zalesień była przedmiotem spotkań i konsultacji z pracownikami administracji państwowej, samorządowej i przedstawicielami środowisk naukowych, organizacji społecznych i ekologicznych. Jest to opracowanie wieloaspektowe, a jego pośrednim celem było zebranie i ujednolicenie informacji o potencjalnych warunkach zalesieniowych Wrocławia. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie planistyczne na obszarze południowo-zachodniej Polski.
     
  • Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego w zakresie lasów. Obowiązek wykonania takiego opracowania do planu zagospodarowania przestrzennego województwa wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadaniem takiego opracowania ekofizjograficznego jest wskazanie właściwych (ekologicznie) kierunków rozwoju przestrzennego istniejących miast (ekspansji zagospodarowania miejskiego). Natomiast w odniesieniu do pozostałych układów osadniczych i ogólnego kształtowania sieci osadniczej może być wykorzystane do sformułowania zasad rozwoju przestrzennego. W ramach części dotyczącej lasów opracowano ich charakterystykę w regionie w zakresie wszystkich form własności. Opracowanie uzupełniono mapami przeglądowymi: siedlisk leśnych, lasotwórczych gatunków drzew, bogactwa gatunkowego drzewostanów, przydatności rekreacyjnej lasów, poziomu uszkodzenia lasów oraz funkcji lasów. (http://eko.wbu.wroc.pl/eko/)
     
  • Inwentaryzacja drzewostanów Obrębu Milicz z wykorzystaniem zdjęć lotniczych – temat zrealizowano pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Miścickiego na zlecenie Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W ramach przeprowadzonych prac założono 280 stałych powierzchni kontrolnych, na których dokonano pomiarów taksacyjnych wszystkich warstw drzewostanu. Następnie zlokalizowano te powierzchnie na zdjęciach lotniczych i z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego dokonano fotogrametrycznego pomiaru wybranych cech taksacyjnych. Po znalezieniu korelacji pomiędzy wielkościami z pomiarów terenowych i fotogrametrycznych dokonano właściwych pomiarów fotogrametrycznych drzewostanów Obrębu Milicz. Uzyskane na tej podstawie dane dotyczące drzewostanów, porównano z wynikami uzyskanymi według tradycyjnej metody wynikającej z Instrukcji urządzania lasu.

📄 Sowa z Rogowa 2003 dla POP Nadleśnictwa Złoczew


Zaprezentowana na VII Międzynarodowych Targach Leśnych Rogów 2003 Przezentacja Multimedialna "Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Złoczew" otrzymała prestiżową nagrodę Sowę z Rogowa.

Prezentacja wchodziła w zakres opracowania wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Idea multimedialnego programu ochrony przyrody powstała na II Komisji programu ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Złoczew, która odbyła się 19. grudnia 2002 roku.

Prezentacja obejmuje mapę wektorową zasięgu działania Nadleśnictwa Złoczew, połączoną z materiałami opisowymi z Programu ochrony przyrody. Mapa pozwala na płynne poruszanie się po prezentowanym obszarze w tym powiększanie jej od skali 1:275 000, mieszczącej na ekranie cały zasięg Nadleśnictwa, do skali 1:50 000, która pozwala na szczegółową obserwacje obszaru. Po wskazaniu kursorem myszy interesującego nas obiektu aplikacja uruchamia zakładkę z materiałami zdjęciowymi i charakterystyką opisową. Istnieje również możliwość bezpośredniego przejścia z opisu tekstowego zawartego w prezentacji do lokalizacji poszukiwanego obiektu na mapie.

Program zawiera elementy edukacyjne, takie jak charakterystyka ważniejszych siedlisk Nadleśnictwa, głównych gatunków drzew, roślin chronionych, a wszystko w postaci łatwych do przyswojenia opisów uzupełnionych fotografiami. Głównym założeniem jakie przyjęto przy projektowaniu prezentacji było intuicyjne poruszanie się, przystępność i atrakcyjny sposób prezentacji treści Programu.

Prezentacja wykonana przez BULiGL oddział w Brzegu została bardzo dobrze przyjęta u Zleceniodawcy prac. W recenzji wystosowanej po ich zakończeniu napisano: "Przystępność i łatwość w odbiorze, przejrzystość oraz pomysłowość - zwłaszcza aktywna, poglądowa mapa są walorami, które zachęcają do rozważania możliwości zlecenia wykonania podobnych prezentacji dla innych jednostek". Podobnie pochlebne opinie Program otrzymał od Wydziału Nadzoru Urządzeniowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Pozostaje nam mieć jedynie nadzieję, że pomysł przyjmie się w praktyce i powstające Programy Ochrony Przyrody dla nadleśnictw będą uzupełniane o elementy ułatwiające promowanie naszych lasów i leśnictwa wśród społeczeństwa.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj