📄 Plany urządzenia lasu - nad czym pracujemy


BULiGL Oddział w Brzegu w roku 2018 wykonał lub jest w trakcie wykonywania licznych planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Do najważniejszych prac należą:

1. Zakończenie prac i przekazanie w terminie Zamawiającym projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

 • Świeradów
 • Jawor
 • Prudnik
 • Gidle

2. Zakończenie inwentaryzacji zasobów drzewnych i kontynuacja prac kameralnych w Nadleśnictwach:

 • Bardo
 • Kamienna
 • Szklarska
 • Wałbrzych
 • Śnieżka

3. Wykonanie prac terenowych związanych z taksacją drzewostanów i rozpoczęcie prac kameralnych w Nadleśnictwach:

 • Henryków
 • Zdroje
 • Międzylesie
 • Lądek Zdrój
 • Bystrzyca Kłodzka

📄 Czym zajmuje się BULiGL


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

📄 Plany urządzenia lasu


Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

📄 Plan urządzenia lasu -etapy


Sporządzanie planu urządzenia lasu przebiega w dwóch etapach:

 • Terenowa inwentaryzacja w trakcie której dokonywany jest opis taksacyjny lasu, weryfikacja granic wyłączeń taksacyjnych, weryfikacja zapisów powszechnej ewidencji gruntów, zaprojektowanie wskazań gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń.
 • Prace kameralne, które obejmują: opracowanie danych pochodzących z inwentaryzacji terenowej, przygotowanie bazy danych do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), obliczenie etatu użytkowania rębnego i określenie powierzchni oraz masy do pobrania w użytkowaniu przedrębnym, sporządzenie planu cięć, wykonanie zestawień, tabel i wykazów, sporządzenia mapy numerycznej zgodnej ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej oraz wykonanie map analogowych.

📄 Plan urządzenia lasu -składowe


Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa składa się z następujących części:

 • Elaborat, zwierający opis nadleśnictwa, omówienie wyników inwentaryzacji terenowej, zestawienia tabelaryczne, analizę i ocenę gospodarki leśnej poprzedniego 10.lecia, opis i uzasadnienie planu gospodarczego na bieżące 10.lecie oraz Program ochrony przyrody zawierający opis warunków przyrodniczych na terenie nadleśnictwa, istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, charakterystykę walorów przyrodniczych i kulturowych, opis planowanych działań nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody oraz prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony przyrody,
 • opis taksacyjny lasu zawierający szczegółowe informacje o każdym wydzieleniu: skład gatunkowy, wiek, strukturę warstwową, warunki siedliskowe, miąższość drzewostanu oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze,
 • wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych,
 • mapy o różnej treści i skali: gospodarcze, drzewostanów, siedlisk, walorów przyrodniczych, cięć rębnych itp.

Dokumentem niezbędnym do zatwierdzenia projektu planu urządzenia lasu – na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – jest Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 wraz z pisemnym podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu i informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw są to plany urządzenia lasu wykonywane zazwyczaj przez BULiGL, na podstawie zlecenia przez poszczególne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Dla lasów prywatnych i wspólnot gruntowych sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu, na zlecenie właściwego miejscowo Starosty, natomiast dla lasów innych właścicieli – na zlecenie i koszt tych właścicieli. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością, zarówno w odniesieniu do opisu taksacyjnego lasu, opisu ogólnego jaki i sporządzanych map. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzacje stanu lasu, w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj