📄 I rewizja urządzania lasu (1967–1978)


Podstawą wykonywania prac urządzeniowych omawianego cyklu była Instrukcja urządzania lasu zatwierdzona do użytku służbowego 19 lipca 1969 r. przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (wydana drukiem w 1970 r.). Instrukcja ta wniosła niewiele istotnych zmian technologicznych i metodycznych w stosunku do definitywnego urządzania lasu. W czasie tego cyklu zorganizowano w oddziałach przedsiębiorstwa specjalistyczne pracownie do prac glebowo-siedliskowych.
W omawianym okresie stosowano podobne sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych jak podczas definitywnego urządzania lasu. Pomiar pierśnic wszystkich drzew drzewostanu, zakładanie miąższościowych powierzchni próbnych, stosowanie szacunku za pomocą tablic zasobności oraz wykorzystywanie wyników zrębowych przeprowadzano dla podobnych kategorii drzewostanów, jak w definitywnym urządzaniu lasu.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj