I rewizja urządzania lasu (1967–1978)

Podstawą wykonywania prac urządzeniowych omawianego cyklu była Instrukcja urządzania lasu zatwierdzona do użytku służbowego 19 lipca 1969 r. przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (wydana drukiem w 1970 r.). Instrukcja ta wniosła niewiele istotnych zmian technologicznych i metodycznych w stosunku do definitywnego urządzania lasu. W czasie tego cyklu zorganizowano w oddziałach przedsiębiorstwa specjalistyczne pracownie do prac glebowo-siedliskowych.
W omawianym okresie stosowano podobne sposoby inwentaryzacji zasobów drzewnych jak podczas definitywnego urządzania lasu. Pomiar pierśnic wszystkich drzew drzewostanu, zakładanie miąższościowych powierzchni próbnych, stosowanie szacunku za pomocą tablic zasobności oraz wykorzystywanie wyników zrębowych przeprowadzano dla podobnych kategorii drzewostanów, jak w definitywnym urządzaniu lasu.