📄 Prowizoryczne urządzanie lasu (1946–1955)


Prowizoryczne urządzanie lasu prowadzono metodę siedliskowo-bezzrębową wzorowaną na doświadczeniach szwajcarskich. Metodę okazała się nieodpowiednia dla warunków polskich. Została zamieniona na metodę siedliskowo-drzewostanową opartą na wydanych Przepisach przejściowych w sprawie urządzania lasu metodą siedliskowo-drzewostanową oraz wprowadzono system klasyfikacji siedlisk leśnych w powiązaniu z rejonizacją przyrodniczo-leśną. Podkład geodezyjno-kartograficzny stanowiły uaktualnione za pomocą pomiarów busolowych mapy w różnych skalach. Wielkość zasobów drzewnych określano w sposób szacunkowy, rzadziej w sposób pomiarowo-szacunkowy i pomiarowy. Regulacja wielkości użytkowania rębnego odbywała się w ramach wyodrębnionych gospodarstw według dojrzałości drzewostanów przy określonych wiekach rębności. Etat miąższościowy cięć przedrębnych obliczano według potrzeb hodowlanych określonych w czasie taksacji.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj