📄 Historia


Historia urządzania lasu
W Polsce za prekursora planowania urządzeniowego uchodzi wielki kanclerz koronny Jan Zamoyski (1542–1605), który w swoich dobrach wprowadził instrukcje gospodarcze nakazujące m.in. odnowienia po zrębach zupełnych. W 1786 r. rozpoczęto w Polsce pierwsze prace urządzeniowe w lasach królewskich na terenach obecnej Puszczy Kozienickiej. 200-letnia rocznicę tych prac obchodzono na Konferencji naukowej BULiGL w Wildze w 1987 r. W czasach nam bliższych, dużą rolę w kształtowaniu państwowego urządzania lasu odegrały działania związane z urządzaniem lasów państwowych podejmowane w okresie międzywojennym. Działania te – kontynuowane po II wojnie światowej – doprowadziły do utworzenia w 1956 r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, którego nazwę w 1973 r. zmieniono na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej po odłączeniu z Biura pracowni ds. projektowania inwestycji w lasach.
Początki państwowego urządzania lasu w Polsce międzywojennej, następnie tworzenie służb urządzeniowych i ich funkcjonowanie do 1956 r. realizowano w ramach administracji Lasów Państwowych. Po roku 1956 trzonem urządzania lasu jest nasze przedsiębiorstwo.


Omówienie poszczególnych rewizji urządzania lasu

 

Historia pomiarów geodezyjnych
Historia pomiarów geodezyjnych na gruntach leśnych sięga czasów sprzed II wojny światowej.
W tym okresie zespoły składające się z geodetów i leśników na terenie poszczególnych Dyrekcji Lasów Państwowych wykonywały pomiary uzupełniające oraz nowe pomiary, stosując stabilizację znakami trwałymi (kamienie lub słupy betonowe). Kierownicy tych zespołów, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, posiadali uprawnienia mierniczych przysięgłych. więcej >>

 

Historia przedsiębiorstwa
W okresie powojennym organizacja urządzania lasu rozpoczęła się od utworzenia zaraz po wojnie w 17 dyrekcjach lasów państwowych – sekcji urządzania lasu. Z sekcji tych – zarządzeniami nr 413-227 Ministra Leśnictwa z dnia 23 listopada 1955 r. – utworzone zostało 15 biur urządzania i pomiaru lasu położonych w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Szczecinku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Siedlcach oraz Brzegu. Od 1 października 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. W wyniku zmian zadań legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pomimo, że biura te pozostawały nadal w administracji Lasów Państwowych, był to ważny krok w kierunku usamodzielnienia się służby urządzania lasu oraz utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. 30 września 1996 r. funkcję organu założycielskiego i tym samym sprawowanie nadzoru nad BULiGL przejął Minister Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Środowiska.

📄 Historia oddziału


Początki działalności Oddziału BULiGL w Krakowie sięgają 1 X 1956 r. Wtedy to na bazie ówczesnych sekcji urządzania lasu działających przy krakowskiej i katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych rozpoczęło swoją działalność na rzecz gospodarki leśnej Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. Pracownicy tych sekcji podjęli pracę w dziedzinie urządzania i pomiaru lasu bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Wielu z nich rekrutowało się z kadry leśników z przed II Wojny światowej, którzy w okresie powojennym kładli podwaliny pod nową służbę urządzania lasu. Wymienić tu należy inż.. Floriana Regenta, inż. Władysława Rawickiego czy Zbigniewa Larendowicza, zatrudnionych w sekcji urządzania lasu przy katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Sekcja ta oprócz typowych prac urządzeniowych w zakresie przybliżonej tabeli klas wieku oraz prowizorycznego urządzania lasu specjalizowała się w rekultywacji terenów poprzemysłowych na Śląsku. Od 1957 r. sekcja ta działała jako pracownia podległa BULiGL w Krakowie. Duży wkład w rozwój Oddziału, zwłaszcza w początkach jego działalności wnieśli wieloletni jego pracownicy jak: Witold Czapliński, Eugeniusz Palka, Stanisław Morawski, Zdzisław Jagiełło, Piotr Rebes, Adam Dymek.

W krakowskim Oddziale pracowało także wielu znanych i zasłużonych leśników, dla których praca w urządzaniu była kolejnym etapem dalszej kariery zawodowej. Należą do nich:

- Bolesław Rutkowski – z-ca dyrektora Oddziału, późniejszy profesor w Katedrze Urządzania Lasu i wieloletni dziekan na Wydziale Leśnym UR w Krakowie;

- Julian Twaróg – długoletni pracownik IBL w Krakowie;

- Bertold Prodelok – inspektor Zarządu Biura, zastępca dyrektora BULiGL w Warszawie;

-Stanisław Majewski – dyrektor RDLP w Krakowie;

- Józef Szawliński – inspektor BULiGL w Warszawie;

- Stanisław Kostka Wisiński – dyrektor RDLP w Łodzi, dyrektor Zakładu Informatyki LP w Bedoniu;

- Stanisław Zajączkowski – z-ca dyrektora BULiGL w Sękocinie Starym.

 Galeria dawnych zdjęć

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj