📄 Zbigniew Larendowicz (1916-2019)


Zbigniew Larendowicz (1916-2019)

 

13 lutego bieżącego roku w Bazylice O.O. Bernardynów w Leżajsku pożegnaliśmy niezwykłego człowieka, który 15 października 2018 r. skończył 102 lata życia. Żegnały go poczty sztandarowe Lasów Państwowych, organizacji wojskowych i harcerskich oraz szkół i władz Leżajska – miasta, z którym był szczególnie związany. Tu się urodził, tu rozpoczął naukę i działalność w harcerstwie, tu walczył w konspiracji, tu rozpoczął swoją pracę zawodową w leśnictwie, tutaj udzielał się jako kustosz klasztornej biblioteki i tutaj wreszcie spoczęły jego doczesne szczątki.

Już w czasie nauki w gimnazjum angażował się w różne przedsięwzięcia: prowadził chór męski czterogłosowy, działał z Związku Harcerstwa Polskiego (w latach 1935/36 był szefem hufca szkolnego leżajskiego gimnazjum), Polskim Czerwonym Krzyżu, Hufcu Przysposobienia Wojskowego. W roku 1938 ukończył Szkołę Starszych Przysposobienia Wojskowego we Włodzimierzu Wołyńskim i Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Jako oficer 24 Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu zostaje zmobilizowany i bierze udział w wojnie obronnej w Jarosławiu i na rzece San. Po przegrupowaniu broni Lwowa. Po upadku Lwowa razem ze swoją baterią wycofuje się do Tarnopola. Pod Kozową zaatakowani przez oddziały Armii Czerwonej dostają się do niewoli radzieckiej. Po selekcji na szeregowych i oficerów, razem z grupą oficerów zostaje przewieziony do Brzeżan, a tu załadowany na transport kolejowy do ZSRR. Razem z kolegą udaje im się uciec z pociągu, który jak się potem okazało był transportem do Katynia. Pieszo dociera do Lwowa. W przebraniu z grupą księży dostaje się do Leżajska. Tutaj pod pseudonimem „Wicher" działa w konspiracji w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej a potem Armii Krajowej. 3-krotnie skazany na karę śmierci przez okupanta niemieckiego.

Przez wiele lat szykanowany przez NKWD i UB. 14-krotnie  usiłowano go aresztować, czego uniknął przez częste zmiany zamieszkania. Po zmianach ustrojowych w Polsce doceniony licznymi odznaczeniami i awansowany do stopnia podpułkownika rezerwy.

Po wojnie rozpoczął pracę w leśnictwie. Jego kolejne miejsca pracy to: Nadleśnictwo Leżajsk, Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem, Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Kłobuck, Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Przez większość czasu w latach 1944 – 56 pracował na stanowiskach związanych z urządzaniem lasu. Od roku 1956 tj. od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa był związany z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a właściwie można powiedzieć, że z kilkoma zasłużonymi leśnikami tworzył jego podwaliny na terenie Śląska. Od roku 1956 był Starszym Inspektorem Kontroli Technicznej Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Katowicach, a od roku 1963 Kierownikiem Pracowni Urządzeniowej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. Pracę zawodową w krakowskim oddziale zakończył w 1978 r. przechodząc na emeryturę. Brał aktywny udział w opracowaniu licznych Planów Zagospodarowania nadleśnictw, parków narodowych i rezerwatów, a za najważniejsze swoje opracowania uważał Plany Zagospodarowania Tatrzańskiego i Ojcowskiego Parku Narodowego. Wśród urządzeniowców całej Polski znany jako autor „Skróconych tabel zasobności drzewostanów".

Po zakończeniu pracy zawodowej przenosi się z Krakowa do rodzinnego Leżajska, gdzie wolny czas poświęca współpracy z Klasztorem O.O. Bernardynów. Porządkuje zbiory zabytkowej biblioteki klasztornej, kataloguje pełne zasoby biblioteczne, publikuje szereg książek i artykułów na temat Sanktuarium Maryjnego Ojców Bernardynów w Leżajsku, historii Leżajska oraz z zakresu genealogii. Jeszcze w wieku 100 lat pełni funkcję Kustosza Klasztornej Biblioteki.

 

Nadleśnictwo Wisła, 1956 r., pierwszy z lewej.

Kraków, 50-lecie BULiGL, 2007 r., trzeci z lewej.

Kraków, 50-lecie BULiGL, 2007 r.

Leżajsk, 2018 r. 100- lecie urodzin.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj