📄 Plan urządzenia lasu


Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

📄 Plany urządzenia lasu w lasach górskich


Oddział BULiGL w Krakowie jest jednym z niewielu oddziałów Biura, gdzie większość zasięgu działania przypada na tereny górskie i podgórskie. Gospodarka leśna w górach posiada własną specyfikę. Sporządzając plan urządzenia gospodarstwa leśnego dla nadleśnictwa górskiego należy uwzględnić dodatkowe czynniki, jak ukształtowanie i rzeźba terenu, ekspozycja, wysokość n.p.m., niewystępujące na terenach nizinnych. Większość lasów górskich zalicza się do lasów ochronnych, co powoduje, że w planowaniu w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby hodowlane lasu. Względy gospodarcze i ekonomiczne są w dalszej koleności. Dominującą formą pozyskania rębnego są rębnie częściowe oraz stopniowe. W związku z tym odnowienia w górach są głównie podokapowe, w istotnej części pochodzenia naturalnego. Oprócz wiedzy i doświadczenia wymaga to od wykonawcy planów sporej wyobraźni i dobrych kontaktów z leśnikami – gospodarzami lasu.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj