📄 Inwentaryzacje przyrodnicze


Od początków istnienia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej głównym przedmiotem wszelkich opracowań był las z całym swoim przyrodniczym bogactwem. Początkowo przyroda była raczej tłem dla gospodarki leśnej. W miarę poznawania mechanizmów działania ekosystemów i wzrostu świadomości decydentów i elit politycznych, opracowania przyrodnicze stają się podstawą dla planów gospodarczych.

W 1995 r. na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa BULiGL opracował „Docelową sieć rezerwatów przyrody na gruntach Lasów Państwowych".

Od 1996 r. integralną częścią planów urządzenia lasu stał się program ochrony przyrody. Przedstawia się w nim kompleksowo zagadnienia ochrony przyrody w terytorialnym zasięgu działania nadleśnictwa. Opisuje istniejące formy ochrony przyrody, obiekty projektowane do objęcia ochroną oraz wskazuje cenne przyrodniczo obszary. Prezentuje formy degeneracji ekosystemów leśnych, takie jak pinetyzacja, monotypizacja i neofityzacja. Wskazuje także na zagrożenia ze strony przemysłu i inwestycji. Sporządza plan działań służących ochronie przyrody oraz dokumentację mapową i fotograficzną.
BULiGL opracowuje również plany ochrony dla rezerwatów, parków krajobrazowych i parków narodowych. Powstanie obszarów Natura 2000 to dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej poszerzenie tematyki opracowań, którą instytucja ta zajmuje się już od wielu lat.

 W 2004 r. na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska wykonano „Opracowanie tekstowe oraz graficzne na mapach przeglądowych nadleśnictw, obrazujące lokalizację siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej". Celem pracy było wskazanie lokalizacji leśnych siedlisk przyrodniczych określonych w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, odpowiadających typom siedliskowym lasu na podstawie komputerowej bazy danych dla uszczegółowienia zapisów w standardowych formularzach danych obszarów Natura 2000 oraz do ewentualnej korekty granic tych obszarów.

W 2007 r. na zlecenie Lasów Państwowych wykonano „Inwentaryzację wielkoobszarową siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce". Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

1) przeprowadzenie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin,
2) przeprowadzenie inwentaryzacji gatunków ptaków,
3) sporządzenie warstw informacyjnych w postaci plików SHP w układzie PUWG 1992 (warstwa punktowa, poligonowa i liniowa) na nośniku elektronicznym,
4) sporządzenie sprawozdania z wykonanych inwentaryzacji w wersji tekstowej i w wersji elektronicznej.

 W 2008 r. BULiGL wykonało inwentaryzację ptaków na 17 obszarach zaproponowanych do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000.W wyniku zaangażowania w to przedsięwzięcie wielu czołowych ornitologów specjalizujących się w terenowym rozpoznawaniu gatunków oraz zastosowania nowoczesnych technik GIS, powstało opracowanie mogące stanowić wzór dla innych prac tego typu.

Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat w roku 2010 BULiGL wygrało przetarg organizowany przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska na inwentaryzację ptaków na następnych 4 obszarach Natura 2000: Puszcza Augustowska, Puszcza Sandomierska, Puszcza Notecka i Lasy Lęborskie.

Również rok 2011 to inwentaryzacja ornitologiczna kolejnych obszarów Natura 2000 wygranych w wyniku przetargów organizowanych przez GDOŚ. Zbadaliśmy występowanie ptaków w kolejnych 6 obszarach Natura 2000: Puszcza Darżlubska, Zatoka Pucka, Ujście Wisły, Puszcza Borecka, Jezioro Dobskie, Ostoja Poligon Orzysz.

 Innym ciekawym obiektem jest inwentaryzacja Planowanego obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi – obiekt ten został zlecony w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac przedstawionych wyżej inwentaryzacji obejmuje oprócz zasadniczej inwentaryzacji ptaków lęgowych również zlokalizowanie i zdefiniowanie zagrożeń, propozycje zmian granic, projekt metodyki przeprowadzenia monitoringu przedmiotów ochrony oraz przygotowanie projektu zaktualizowanego SDF (standardowego formularza danych).

W roku 2012 została wykonana inwentaryzacja ornitologiczna na 3 obszarach Natura 2000: Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Grądy Odrzańskie i Zbiornik Mietkowski.

Rok 2009 to rozpoczęcie na dużą skalę opracowań strategicznych ocen oddziaływania na środowisko planów urządzania lasu, których najważniejszą częścią jest prognoza oddziaływania pul na środowisko. Sporządzane są też raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

W roku 2009 rozpoczęto również szereg opracowań planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Jedną z ciekawszych prac wykonywanych w 2014 roku jest "Odłów i inwentaryzacja susłów perełkowatych w Obszarach Natura 2000; Popówka, Suśle Wzgórza, Gliniska, Hubale" realizowany przez Oddział w Lubline na zlecenie RDOŚ Lublin.

BULiGL w konsorcjum 5 firm bierze udział w "Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018". Przeprowadzono monitoring na 1281 stanowiskach sieci monitoringu GIOŚ.

Pełen wykaz opracowań przyrodniczych wykonywanych przez BULiGL znajduje się tutaj.

📄 Inwentaryzacje przyrodnicze w BULiGL Olsztyn


Oddział BULiGL w Olsztynie wykonuje szereg różnego rodzaju inwentaryzacji przyrodniczych i opracowań sozologicznych, często wykonywanych jako część innych projektów, czasem jako osobne zlecenia. Do najważniejszych wykonanych ostatnio w naszym Oddziale opracowań tego typu należą:

Inwentaryzacje ornitologiczne wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla obszarów „ptasich" Natura 2000: PLB 280012 Jezioro Dobskie, PLB 280014 Ostoja Poligon Orzysz, PLB 280006 Puszcza Borecka oraz PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Plany zadań ochronnych (PZO) wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Olsztynie dla obszarów Natura 2000: PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe, PLH140052 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe, PLB280015 Ostoja Warmińska oraz PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka.

Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych. Na podstawie umowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Olsztynie wykonał monitoring siedliska śródlądowy bór chrobotkowy (91T0) na obszarze Natura 2000 PLH 140052 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe.

Weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych została przeprowadzona w 2019 roku na zlecenie Nadleśnictwa Dobrocin w wydzieleniach zaliczonych według certyfikacji FSC do kategorii HCVF 3 (obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy leśne). Celem prac była ocena prawidłowości zakwalifikowania poszczególnych płatów do danego typu leśnego siedliska przyrodniczego a także określanie ich stopnia reprezentatywności i stanu zachowania (według kryteriów przyjętych dla leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000) oraz identyfikacja występujących zniekształceń.

Monitoring siedlisk przyrodniczych prowadzony na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest realizowany przez Oddział w Olsztynie od 2016 r. Projekt jest tworzony w ramach konsorcjum tworzonego przez Instytut Badawczy Leśnictwa (lider), Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, TAXUS IT Sp. z.o.o.

Inne inwentaryzacje. Ciekawymi projektami wykonywanymi w ostatnim dziesięcioleciu przez Oddział w Olsztynie była inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia na terenie Portu Lotniczego w Szymanach realizowana na zlecenie spółki „Warmia i Mazury" oraz opracowanie dokumentacji ewidencyjnej alei przydrożnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Sporadycznie, na zlecenie RDOŚ w Olsztynie, wykonujemy szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach i zadrzewieniach na terenie części powiatów naszego województwa.

Oferujemy wykonanie każdej inwentaryzacji przyrodniczej dotyczącej obszarów leśnych. Dysponujemy doświadczonymi taksatorami, siedliskoznawcami, fitosocjologiami, specjalistami w zakresie łowiectwa i ekspertami rolno-środowiskowymi. Na bieżąco współpracujemy z botanikami, ornitologami, herpetologiami i innymi specjalistami z naszego regionu i nie tylko.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj