📄 Historia


Historia urządzania lasu
W Polsce za prekursora planowania urządzeniowego uchodzi wielki kanclerz koronny Jan Zamoyski (1542–1605), który w swoich dobrach wprowadził instrukcje gospodarcze nakazujące m.in. odnowienia po zrębach zupełnych. W 1786 r. rozpoczęto w Polsce pierwsze prace urządzeniowe w lasach królewskich na terenach obecnej Puszczy Kozienickiej. 200-letnia rocznicę tych prac obchodzono na Konferencji naukowej BULiGL w Wildze w 1987 r. W czasach nam bliższych, dużą rolę w kształtowaniu państwowego urządzania lasu odegrały działania związane z urządzaniem lasów państwowych podejmowane w okresie międzywojennym. Działania te – kontynuowane po II wojnie światowej – doprowadziły do utworzenia w 1956 r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, którego nazwę w 1973 r. zmieniono na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej po odłączeniu z Biura pracowni ds. projektowania inwestycji w lasach.
Początki państwowego urządzania lasu w Polsce międzywojennej, następnie tworzenie służb urządzeniowych i ich funkcjonowanie do 1956 r. realizowano w ramach administracji Lasów Państwowych. Po roku 1956 trzonem urządzania lasu jest nasze przedsiębiorstwo.


Omówienie poszczególnych rewizji urządzania lasu

 

Historia pomiarów geodezyjnych
Historia pomiarów geodezyjnych na gruntach leśnych sięga czasów sprzed II wojny światowej.
W tym okresie zespoły składające się z geodetów i leśników na terenie poszczególnych Dyrekcji Lasów Państwowych wykonywały pomiary uzupełniające oraz nowe pomiary, stosując stabilizację znakami trwałymi (kamienie lub słupy betonowe). Kierownicy tych zespołów, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, posiadali uprawnienia mierniczych przysięgłych. więcej >>

 

Historia przedsiębiorstwa
W okresie powojennym organizacja urządzania lasu rozpoczęła się od utworzenia zaraz po wojnie w 17 dyrekcjach lasów państwowych – sekcji urządzania lasu. Z sekcji tych – zarządzeniami nr 413-227 Ministra Leśnictwa z dnia 23 listopada 1955 r. – utworzone zostało 15 biur urządzania i pomiaru lasu położonych w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Szczecinku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Siedlcach oraz Brzegu. Od 1 października 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. W wyniku zmian zadań legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pomimo, że biura te pozostawały nadal w administracji Lasów Państwowych, był to ważny krok w kierunku usamodzielnienia się służby urządzania lasu oraz utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. 30 września 1996 r. funkcję organu założycielskiego i tym samym sprawowanie nadzoru nad BULiGL przejął Minister Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Środowiska.

📄 Historia oddziału w Radomiu


WAŻNE DATY Z HISTORII ODDZIAŁU W RADOMIU:

1955 - Zarządzenia Ministra Leśnictwa nr 413-427 z dnia 15 listopada 1955r. powołujące 15 biur urządzania i pomiaru lasu, wśród których znajdowało się Biuro w Radomiu.

1956 - organizacyjne usamodzielnienie się Biura w Radomiu w ramach Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa (zasięg działania Biura obejmował tereny Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Lublinie oraz Łodzi).

1983 - wyłączenie ze struktur BULiGL Radom Oddziału w Lublinie.

1990 - powrót Oddziału do siedziby w budynku Lasów Państwowych przy ulicy 25-Czerwca 68 (wcześniejsze lokalizacje Biura w Radomiu: ul. T. Zielińskiego, ul. Chorzowska, ul. Partyzantów, ul. Wernera).

2007 - Obchody 50-lecia powstania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Oddziału w Radomiu.

2016 - Obchody 60-lecia powstania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Oddziału w Radomiu.

DYREKTORZY BIURA URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W RADOMIU:

 

- Stefan Miśkiewicz (1956 - 1973)

- Zbigniew Nocznicki (1974 - 1982)

- Kazimierz Wojtal (1983 - 1988)

- Zygmunt Dąbrowski (1988 - 2007)

- Adam Wasiak (2007 - 2008)

- Roman Eliasz (od 2008-2016)

- Wojciech Hłopaś (od 2016)

 

JUBILEUSZ 30 - LECIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ORAZ ODDZIAŁU W RADOMIU

PRACOWNICY ODDZIAŁU W RADOMIU W PAŁACU

PREZYDENCKIM- maj 2000 rok.

JUBILEUSZ 50 - LECIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ORAZ ODDZIAŁU W RADOMIU - listopad 2007

JUBILEUSZ 60 - LECIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ORAZ ODDZIAŁU W RADOMIU - czerwiec 2016

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj