Referencje Referencje

  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w zakresie planów, programów w dziedzinie leśnictwa.
  • Skanowanie map statystycznych oraz wektoryzacja granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych na potrzeby prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkań w 2011 oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 dla obszaru województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności według stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce