📄 Zasłużeni pracownicy


Teodor Zieliński. Urodził się w 1898 r. we wsi Ciemierniki, w województwie lubelskim. Po ukończeniu szkoły średniej w Lublinie podjął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, uzyskując w 1925 r. dyplom inżyniera leśnictwa. Pracę podjął w Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej w służbach urządzania lasu. Podczas wojny był robotnikiem w tartaku. Jednocześnie jako członek Armii Krajowej, z ramienia Delegatury Rządu na Kraj, pełnił funkcję delegata do spraw leśnictwa na obszar województwa kieleckiego.

     W 1954 r. został kierownikiem Biura Zagospodarowania Lasu w radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. W latach 1949-1054 pracował w Centralnym Zarządzie Lasów Państwowych w Warszawie. Od 1957 r. pracował kolejno w kieleckim OZLP w Radomiu, w Zarządzie ochrony Przyrody w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu na stanowisku zastępcy dyrektora.

     Był jednym z aktywnych organizatorów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pod jego kierownictwem opracowany został Plan Zagospodarowania Wolińskiego Parku Narodowego. Przygotował ponad 30 publikacji dotyczących ochrony przyrody, leśnictwa i turystyki. Dla uczczenia jego pamięci i pracy w Lidze Ochrony Przyrody i w Polskim Towarzystwie Leśnym został ufundowany kamień pamiątkowy, który znajduje się w pobliżu rezerwatu "Piekło" w Nadleśnictwie Stąporków. Również jeden z rezerwatów w Puszczy Kozienickiej ("Ponty") nosi jego imię. Teodor Zieliński zmarł w 1976 roku.

  Teodor Zieliński

 

    Edward Osses. Urodził się w 1925 r. w Chełmie, w rodzinie zawodowego wojskowego. Po ukończeniu gimnazjum i przeszkoleniu na 3-miesięcznym kursie dla pomocniczego personelu urządzeniowego w Poraju rozpoczął od 1 czerwca 1946r. pracę w Sekcji Urządzania Lasu w Gorzowie Wielkopolskim. W 1955 r. przeniósł się do Sekcji Urządzania Lasu w Lublinie, a następnie w 1957 r. do BULiGL Oddział w Radomiu, gdzie pracował również po przejściu na emeryturę do 1994 roku.

     Zdobywał kolejne stopnie zawodowe, poczynając od technika do najwyższego w swojej dziedzinie - taksatora specjalisty. Przez 15 lat był również kierownikiem drużyny urządzeniowej. Pracując, starał się podnosi swoje kwalifikacje zawodowe: w 1959 r. ukończył naukę w Technikum Leśnym w Mojej Woli, a w 1977 r. - studia na Wydziale Leśnym AR w Krakowie.

    Pracując 48 lat, głównie w terenie, stał się najwyższej klasy specjalistą w dziedzinie urządzania lasu i wielkim znawcą lasów lubelskich oraz radomsko-kieleckich. W swojej długoletniej pracy był nauczycielem i przełożonym wielu adeptów leśnictwa - późniejszych taksatorów, leśniczych, nadleśniczych, naczelników oraz dyrektorów przedsiębiorstw leśnych. Edward Osses zmarł 4 października 2001 roku.

 

    Zbigniew Nocznicki. Urodził się w 1930 r. w Sakówce w pow. grójeckim. Wyrastał w domu swojego dziadka Tomasza Nocznickiego, Zasłużonego działacza ludowego. Po ukończeniu Liceum Leśnego w Margoninie podjął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1954 roku. Będąc jeszcze studentem podjął pracę w Ministerstwie Leśnictwa. W 1955 r. przeszedł do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Przemyślu, gdzie pracował jako taksator. Po utworzeniu w 1956 r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa został starszym inżynierem w Oddziale w Przemyślu. W 1957r. został kierownikiem drużyny urządzeniowej. W 1959 r. został przeniesiony służbowo do Oddziału w Radomiu na stanowisko kierownika pracowni urządzeniowej. W 1971 został zastępcą dyrektora, a w 1974 dyrektorem Oddziału. Był jednym z najlepszych znawców leśnictwa w Górach Świętokrzyskich, szczególnie w dziedzinie hodowli i ochrony jodły. W 1982 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, a od 1986 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Był także aktywnym działaczem Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zmarł 4 marca 1988r.

 

Dyr. Zbigniew Nocznicki w otoczeniu pracowników Oddziału w Radomiu - lata 80-te.

    Stefan Miśkiewicz. Urodził się w 1908 r. we wsi Potok, w pow. buskim w rodzinie leśnika. Po ukończeniu Gimnazjum w Kielcach podjął studia na Wydziale Leśnym SGGW, uzyskując w 1935 r. tytuł inżyniera leśnictwa. Po ukończeniu studiów, do wybuchu II wojny światowej, pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na stanowisku taksatora, a następnie referendarza. W czasie wojny był leśniczym w lasach prywatnych na Kielecczyźnie. W roku 1945 został nadleśniczym w Nadleśnictwie Szczecno, gdzie pracował 6 lat. W latach 1951-1956 był kierownikiem Sekcji Urządzania Lasu w Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. chwilą powstania w 1956r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału w Radomiu, który zasięgiem obejmował trzy byłe województwa: kieleckie, lubelskie i łódzkie. Stefan Miśkiewicz wychował kilka pokoleń pracowników służb urządzania lasu. Wielu z nich objęło później wysokie stanowiska w administracji leśnej. W listopadzie 1973 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 2 kwietnia 1975 roku.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj