📄 Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Przez szereg lat istnienia Nasze Biuro zdobyło doświadczenie w szeregu pracach geodezyjnych. Wśród nich znalazły się:

 

 • prace przygotowawcze do Planu Urządzenia Lasu,
 • aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów,
 • przygotowanie dokumentacji do celów prawnych,
 • rozgraniczenie nieruchomości - w tym związane ustaleniem linii brzegu,
 • podział nieruchomości, w tym związany z wydzieleniem pasa drogowego,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • prace związane z tworzeniem  Systemu Identyfikacji Działek Rolnych – LPIS,
 • prace związane z kontrolą obszarów objętych dopłatami   bezpośrednimi (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – IACS),
 • aktualizacja map wektorowych poziomu 2 (V Mapa Level 2),
 • aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k.

 

 

Wśród zleceniodawców Biura znajdują się głównie Nadleśnictwa, ale i w znacznej mierze Agencje Nieruchomości Rolnych, Jednostki Samorządowe, Rejonowe Zarządy Infrastruktury, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

📄 Geodezja w Oddziale w Warszawie


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie posiada jedną pracownię geodezyjną.

W skład pracowni wchodzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni geodeci posiadający uprawnienia  do samodzielnego wykonywania prac.

Wykonawcy wyposażeni są w nowoczesny sprzęt pomiarowy ( dalmierze, odbiornik GPS ) oraz  w

zinformatyzowaną technologię opracowywania map.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych dla Lasów Państwowych

m.in. w latach 1960-1970 – jako jedyny Oddział BULiGL wykonywaliśmy prace związane z  wymianą lasów na terenie całego kraju.

 

Pracownia geodezyjna wykonuje następujące usługi geodezyjne :

- prace geodezyjne związane ze sporządzaniem planu urządzenia lasu Nadleśnictw oraz planu ochrony

lasu Parków Narodowych

- sporządzanie map ewidencyjnych w systemie numerycznym dla gruntów Nadleśnictw oraz Parków

Narodowych

- podziały działek ewidencyjnych

- rozgraniczanie nieruchomości

- pomiary sytuacyjno – wysokościowe

- wznowienia granic nieruchomości

- sporządzanie map do celów projektowych , tyczenie inwestycji oraz inwentaryzacja powykonawcza

- prace z zakresu scaleń i wymiany gruntów

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych i sporządzanie map do

celów prawnych

- zakładanie ewidencji gruntów i budynków

 

Wykonujemy usługi głównie dla Lasów Państwowych oraz także  dla Agencji Nieruchomości

Rolnych Skarbu Państwa , Starostw , Wojskowych Zarządów Infrastruktury , Agencji Rządowych.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj