RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) BULiGL podaje poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Kontakt do Administratora danych osobowych:

- listownie na adres: ul. Leśników 21, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

- e-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl

- tel.: 22 825 34 23 (sekretariat) 

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych ─ osobę, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Kontakt do inspektora:

- listownie na adres: ul. Leśników 21, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

- e-mail: IODO@zarzad.buligl.pl.pl

3. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych 

Nie dokonujemy profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych. 

Po zakończeniu celu, o którym mowa poniżej Pana/Pani dane będą usunięte. 

4. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane do czasu zakończenia celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie Pana/Pani dane będą usunięte.

5. Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe tylko, gdy będzie to niezbędne, aby zrealizować cel, na który pozyskaliśmy Pana/Pani dane. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, gdy:

1) została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie;

2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych; 

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo do wycofania zgody; 

Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez kontakt podany w punktach 1. i 2. powyżej.

2) prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych;

3) prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

7) prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, można kontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w punktach 1. i 2. powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.