Sympozjum naukowe "Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb. Temat przewodni 2022: Mady rzeczne"

W dniach 7-9 września 2022 r. odbyło się sympozjum naukowe "Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb. Temat przewodni 2022: Mady rzeczne".
Organizatorami był Instytut Nauk o Glebie, Żywienia Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym.
W sympozjum wzięli udział wszyscy pracownicy Pracowni Sozologii i Siedliskoznawstwa Leśnego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
Oprócz sesji plenarnych we Wrocławiu, uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką nadodrzańskich mad w sesji terenowej. Ze względu na silne przekształcenia doliny - uregulowanie nurtu rzeki i odwodnienie obszarów zalewowych w większości prezentowanych mad widoczne były silne cechy pedogenetyczne - miąższe poziomy mollik (mady czarnoziemne) oraz poziomy brunatnienia i rdzawienia (mady brunatne i rdzawe). Konsekwencją powyższego jest stopniowa przemiana występujących tu dotąd lasów łęgowych w zbiorowiska grądów.

Nasi pracownicy czynnie biorąc udział w sympozjum, przygotowali trzy postery:

- Zbiorowiska leśne na madach w dolinie Odry (Nadleśnictwo Oława) (Stelter P. , Orzełek P.)

- Zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych w dolinach Odry i jej dopływów w wybranych nadleśnictwach (Pech P. , Pękala K.)

- Zanikanie łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych (Ficario-Ulmetum) na madach w dolinach Odry i jej dopływów (na przykładzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, Oława i Miękinia) (Olszanowska-Kuńka K., Radlak P.)

Ponadto, jako siedliskoznawcy leśni i fitosocjolodzy, aktywnie udzielali się podczas sesji terenowej, przedstawiając kontekst do prezentowanych odkrywek glebowych - typy siedliskowe lasu, charakterystykę flory, zbiorowiska roślinne i ich zniekształcenia - oraz wzajemne oddziaływania i powiązania tych zagadnień z gospodarką leśną.