f_gora_dzialalnosc_ochrona
Opracowania przyrodnicze i fitosocjologiczne

Opracowania fitosocjologiczne

Do prawidłowego gospodarowania zasobami leśnymi konieczne jest pełne rozpoznanie warunków przyrodniczych, a w szczególności gleb, zbiorowisk roślinnych, siedliskowych typów lasu oraz ich wzajemnych współzależności. Właściwa identyfikacja zbiorowisk roślinnych przyczynia się do wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej, warunków jej bytowania oraz zachodzących w niej zmian. Jest to podstawowy warunek zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych.


 

Celem prac fitosocjologicznych jest szczegółowa inwentaryzacja i kartografia zbiorowisk roślinnych wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych, stopnia zniekształceń i degradacji siedlisk oraz określenia kierunków i metod rewitalizacji fitocenoz odbiegających od stanu normalnego. Jest to główny warunek stworzenia właściwych podstaw do oceny warunków przyrodniczych analizowanego obiektu oraz podejmowania decyzji hodowlanych i ochronnych, w celu przywrócenia zbiorowisk leśnych zbliżonych do naturalnych, gwarantujących pełne wykorzystanie potencjału siedlisk.