pasek_23
Opracowania glebowo-siedliskowe i prace laboratoryjne

Opracowania glebowo-siedliskowe

Prace glebowo-siedliskowe dostarczają gospodarzowi lasu szeregu danych o naturalnym zróżnicowaniu siedlisk i porastającej je roślinności. Informują także o skutkach oddziaływania człowieka na te siedliska. Wiadomości zebrane i opracowane w trakcie prac siedliskowych są wykorzystywane w szerokim zakresie do opracowania przyrodniczych podstaw gospodarki przyszłej w danym obiekcie leśnym. 

Opracowania siedliskowe są tworzone przede wszystkim na podstawie instrukcji urządzania lasu. Przedmiotem prac siedliskowych są warunki siedliskowe wyrażone w formie typu siedliskowego lasu (TSL). Wynikiem prac siedliskowych jest dokumentacja sporządzona na potrzeby hodowli lasu oraz planowania urządzeniowego. Zawiera ona szczegółową charakterystykę TSL w obiekcie wraz z propozycjami potencjalnych składów gatunkowych drzewostanów pożądanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem celów gospodarczych, wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak również wymagań ochrony przyrody. Prace te dostarczają również informacji o glebach i warunkach wilgotnościowych obiektu.


 

Przyjmuje się, że aktualność opracowań siedliskowych wynosi ok. 30 lat, z tym, że bardzo często zmiany w środowisku przyrodniczym następują na tyle szybko, że konieczne jest skrócenie okresu między kolejnymi badaniami siedliskowymi. Opracowania siedliskowe sporządza się na ogół przed rozpoczęciem prac urządzeniowych w danym nadleśnictwie, tak aby nowe informacje o zmianie warunków siedliskowych, które są ściśle powiązane z klimatem, móc uwzględnić w planie urządzenia lasu i prawidłowo zaplanować gospodarkę leśną na następne 10 lat obowiązywania planu.

Wszystkie analizy fizykochemiczne pobranych materiałów w trakcie prac wykonujemy w dwóch naszych laboratoriach: