pasek_23
Opracowania glebowo-siedliskowe i prace laboratoryjne

Akredytowane laboratorium gleboznawcze

Laboratorium Gleboznawcze Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Oddziale BULiGL w Krakowie działa na polskim rynku od 1975 roku. Wysoką jakość badań chemicznych i właściwości fizycznych gleb zapewnia wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Laboratorium jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowane pod nr 706.

Nasze atuty to przede wszystkim:

 • bogate doświadczenie oraz wiedza;
 • stały personel Laboratorium z wieloletnim doświadczeniem;
 • metody badań oparte na aktualnych wydaniach norm i procedur badawczych;
 • aparatura pomiarowa renomowanych firm światowych;
 • najwyższa jakość badań potwierdzona poprzez kontrolę jakości  obowiązującą w laboratorium, udział w międzynarodowych i krajowych programach badań biegłości.

 

Laboratorium Gleboznawcze posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na badania chemiczne i właściwości fizyczne gleb, zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 945

 • pHKCl i pHH2O metodą potencjometryczną;
 • zawartość azotu Kjeldahla metodą miareczkową;
 • zawartość azotu ogólnego metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD;
 • zawartość węgla ogólnego metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR i TCD;
 • kwasowość hydrolityczna metodą miareczkową;
 • skład granulometryczny metodą areometryczno-sitową;
 • zawartość kationów wymiennych (Ca, Mg, K, Na) metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS).

Pozostałe badania w zakresie działalności laboratoryjnej poza zakresem akredytacji:

 • oznaczanie węglanów;
 • oznaczanie siarki ogólnej;
 • oznaczanie kwasowości wymiennej i zawartości glinu wymiennego;
 • oznaczanie przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu;
 • oznaczanie mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe);
 • oznaczanie metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Cd);
 • oznaczanie przewodności/zasolenia;
 • oznaczanie sumy zasad;
 • oznaczanie wilgotności i suchej masy;
 • oznaczanie gęstości objętościowej.

 

Kontakt do laboratorium

Akredytowane Laboratorium Gleboznawcze
ul. Senatorska 15
30-106 Kraków

Kierownik laboratorium - mgr inż. Alina Stala
tel. 12 421 95 72  wew. 19
       698 094 343
e-mail: alina.stala@krakow.buligl.pl