pasek_23
Opracowania glebowo-siedliskowe i prace laboratoryjne

Certyfikowane laboratorium gleboznawcze

Laboratorium Analiz Glebowych, jako integralna część Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL oddziału w Poznaniu, powstało w 1975 roku. Od tej pory bierze udział w projektach prac glebowych i siedliskowych w Lasach, Rezerwatach Przyrody i Parkach Narodowych, jak również w monitoringu opadu pyłów, nawożenia drzewostanów, plantacji i szkółek leśnych.
W roku 2008 wdrożono w nim System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008, a od roku 2017 Laboratorium działa zgodnie z normą ISO 9001:2015. Zakres tego systemu obejmuje wykonywanie analiz właściwości fizycznych i chemicznych gleb. Co roku przeprowadzany jest audyt przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland Polska z siedziba w Warszawie, który potwierdza spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015.

Zakres analiz wykonywanych przez laboratorium przedstawia się poniżej:

 • analiza granulometryczna gleby wg zmodyfikowanej metody Prószyńskiego (areometryczno-sitowa);
 • analiza odczynu gleby (pH w H2O i KCl) metodą potencjometryczną;
 • oznaczanie zawartości węglanów CaCO3 metodą Scheiblera;
 • oznaczanie zawartości węgla organicznego Corg metodą Tiurina;
 • oznaczanie zawartości azotu ogólnego Nog metodą Kjeldahla;
 • oznaczanie zawartości kationów wymiennych (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) metodą FAAS (spektrofotometria płomieniowa);
 • oznaczanie kwasowości hydrolitycznej Hh metodą Kappena (miareczkową);
 • oznaczanie zawartości magnezu MgO metodą Schatschabela;
 • oznaczanie zawartości wapnia CaO metodą Gedroycia;
 • oznaczanie zawartości fosforu P2O5 i potasu K2O metodą Egnera-Riehma;
 • oznaczanie gęstości objętościowej.

Wykonujemy również analizy próbek glebowych wraz z ekspertyzą nawożeniową dla szkółek leśnych.

Ekspertyzy zawierają: 

 • wyniki analiz laboratoryjnych: 
  • odczyn gleby: pH w KCl metodą potencjometryczną;
  • składniki łatwo przyswajalne w glebie: P2O5, K2O według metody: Egnera-Riehma, MgO według metody Schachtschabela;
  • węgiel organiczny utlenialny Corg, według zmodyfikowanej metody Tiurina;
  • azot ogólny Nog, według zmodyfikowanej metody Kieldahla;
 • zalecane wielkości dawek nawożeniowych: N, P, K, Mg, doglebowe i dolistne oraz organiczne;
 • zalecenia regulacji kwasowości gleby, wapnowanie ew. siarkowanie.

Termin wykonania ekspertyzy:
ok. 1 miesiąc od daty dostarczenia próbek do laboratorium.

Istnieje również możliwość wykonania samych analiz, bez ekspertyzy.

Laboratorium Analiz Glebowych zapewnia wysoki standard świadczonych usług poprzez:

 • zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach, niezbędnych do wykonywania analiz chemicznych;
 • stosowanie udokumentowanych i zwalidowanych metod badawczych;
 • wykorzystywanie sprawnego i wzorcowanego sprzętu techniczno-pomiarowego;
 • przeprowadzanie kontroli uzyskiwanych wyników w niezależnych laboratoriach, wykonujących analizy gleby zgodnie z ustalonymi metodami badawczymi.

Klienci cenią nasze laboratorium za:

 • terminowość wykonywanych analiz;
 • wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników;
 • łatwość kontaktów i dyskusji merytorycznych;
 • miłą i kompetentną obsługę.

 

Kontakt do laboratorium

Laboratorium Analiz Glebowych
ul. Heweliusza 8-10
60-281 Poznań

Kierownik laboratorium - inż. Anna Katarzyna Bernat
tel. 729 058 927
e-mail: anna.bernat@poznan.buligl.pl
             laboratorium@poznan.buligl.pl