Projektowanie sieci dróg leśnych

Drogi leśne są niezbędne dla prawidłowego zarządzania i gospodarowania lasami wielofunkcyjnymi. Udostępniają tereny leśne, umożliwiają ich ochronę, hodowlę a także użytkowanie i wywóz drewna. Utrzymanie sieci drogowej i jej rozwój wymaga kapitałochłonnych inwestycji, lecz ich zaniechanie doprowadziłoby do powstania w lasach znacznych obszarów niedostępnych lub trudno dostępnych, a prowadzenie prac leśnych wiązałoby się ze zwiększonym, negatywnym oddziaływaniem na glebę, wodę i inne elementy środowiska m.in. poprzez silną erozję gleby. 

Optymalizacja sieci drogowej nadleśnictwa jest projektem, który wskazuje najbardziej korzystne kierunki rozwoju infrastruktury drogowej na obszarze nadleśnictwa, przy minimalizacji koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Wskazanie najpilniejszych inwestycji jest oparte nie tylko o szczegółową inwentaryzację bieżącego stanu infrastruktury, lecz przede wszystkim o analizę przyszłych obciążeń dróg potokiem ładunków wynikających z lokalizacji drzewostanów osiągających dojrzałość rębną w określonej perspektywie czasowej.


 

Projekt optymalizacji sieci drogowej jest na bieżąco konsultowany z nadleśnictwem, dopasowywany do lokalnych potrzeb oraz możliwości. Jego wynikiem jest m. in. pakiet danych zasilających dedykowany moduł SILPweb Infrastruktura, służący zarządzaniu infrastrukturą drogową w jednostkach PGL LP. Wśród ważnych produktów projektu, z punktu widzenia strategii inwestycyjnych, jest hierarchia potrzeb rozwoju infrastruktury wskazująca optymalną kolejność podejmowania inwestycji.