Plany urządzenia lasu

Urządzanie lasu zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają ciągłość i użyteczność społeczną lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej - łącząc osiągnięcia i wiedzę z zakresu hodowli lasu, ochrony i użytkowania, geodezji leśnej oraz łowiectwa. Służy doskonaleniu techniki gospodarowania w okresach dziesięcioletnich i ujmuje ją syntetycznie, dla każdego nadleśnictwa raz na dziesięć lat, w projekcie wszystkich zadań gospodarczych - Planie Urządzenia Lasu (PUL).

Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą:

  • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk, drzewostanów i walorów przyrodniczych w lasach oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi;
  • rozpoznanie podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000;
  • sformułowanie celów i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem podziału lasów wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania;
  • ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji, których efektem jest pożądana struktura gatunkowa, wiekowa i przestrzenna drzewostanów oraz zapas produkcyjny;
  • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej;
  • sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie, programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.


 

Sporządzanie planów urządzenia lasu odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444) rozdział 4 art. 18-25;
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302);
  • Instrukcji urządzania lasu z 2011 r. (obowiązującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe).

Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zatwierdza i nadzoruje ich realizację minister właściwy do spraw środowiska.