Uproszczone plany urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL) i inwentaryzacje stanu lasów (ISL) sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sporządza się je, jak nazwa wskazuje, w uproszczonej wersji przy zachowaniu tych samych zasad i reguł stosowanych w urządzaniu lasów w Lasach Państwowych.

O ile plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zatwierdza i nadzoruje ich realizację minister właściwy do spraw środowiska, to UPUL dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa zatwierdzane są przez starostę powiatowego, który również sprawuje nadzór nad ich realizacją.


 

Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i  inwentaryzacji stanu lasu odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tekst jednolity z dnia 10 marca 2022 r.  Dz.U. z 2022 r. poz. 672) rozdział 4 art. 18-25,
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302).

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje uproszczony plan urządzenia lasu na zlecenie zainteresowanego podmiotu. Zapraszamy do kontaktu z konkretnym oddziałem BULiGL tutaj